Záruka

PŘEDPISY PRO ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ

 

Zpracování výrobků NedZink se provádí na základě a podle norem Ústředního svazu pro sanitární techniku, topení a klimatizaci a Ústředního svazu německých pokrývačů (platných klempířských a pokrývačských norem) a podle technických norem NedZink. Pro další informace ke zpracování výrobků NedZink navštivte naše internetové stránky www.nedzink.de nebo www.nedzink.com.

Záruka

Technické know-how a vyspělé řízení kvality NedZink B.V. ve spojení s pravidelnými kontrolami kvality nezávislými zkušebnami ručí za trvalou vysokou kvalitu vyráběných polotovarů a i hotových výrobků. Proto NedZink nabízí svým zákazníkům, kteří s těmito materiály obchodují, nebo je řemeslně zpracovávají či je projektují ve staveáchb, jistotu přímé záruky rychlého a odborného vyrovnání škody po dobu 10 let.

Výrobky

Do tohoto prohlášení o poskytnutí záruky spadají tabule, pásy a role NedZink, střešní a fasádní díly předvyrobené v NedZink a stavební klempířské profily NedZink v provedení NedZink NATUREL (leskle válcované) nebo NedZink NOVA (předpatinované ze závodu). NedZink B.V. v Budel – Dorplein/Nizozemsko zaručuje pro shora uvedené, z NedZink B.V. dodané a firemní značkou NedZink označené výrobky, že tyto výrobky odpovídají platným normám EN a DIN a certifikátům výrobků NedZink, které jdou nad rámec požadavků uvedených v těchto normách. Při dodržení směrnice ke zpracování NedZink, platné v okamžiku montáže, a odborných pravidel provádějícího řemesla jsou výrobky po dobu trvání záruční lhůty trvale a bezporuchovým způsobem funkční.

Záruční lhůta

Záruční lhůta činí 10 let od 1. července roku výroby. Rok výroby se uvádí na razítku shora uvedených výrobků.

Odpovědnost

Jestliže vzniknou při použití shora uvedených výrobků škody z důvodu:

 • konstrukčních chyb, pokud jsou v odpovědnosti NedZink B.V,
 • výrobních chyb,
 • chyb materiálu,
 • nedostatků v instrukcích chybnými návody pro pokládání a montáž,
 • nedodržení vlastností přislíbených ze strany NedZink B.V. v certifikátu výrobku NedZink,
 • odchylek norem EN a DIN platných v době výroby nebo všeobecně platných úředních směrnic, stavebních a kontrolních zásad, úředních osvědčení o zkoušce a rozhodnutí o povolení, potom přebírá NedZink B.V. níže uvedené závazky.

V případě opravy je zdarma dodávka náhradních dílů potřebných pro odstranění škody, včetně nutných nákladů na výstavbu, montáž a uvedení budovy do původního stavu, a to až do maximální částky na jednu škodní událost ve výši max. 1.250.000 € pro věcné škody a škody na zdraví osob. Podkladem pro převzetí nákladů jsou platné ceny na trhu v místě a čase opravy. V případě slevy je uhrazena fakturovaná částka na základě odůvodněné a přiměřené slevy do maximální ceny na jednu škodní událost ve výši 300.000 €. Po zjištění škody si vyhrazuje společnost NedZink B.V. právo sama odstranit vzniklé škody nebo je nechat odstranit na vlastní náklady jí pověřenými firmami. Výkon tohoto práva se neprodleně sdělí osobě, která uplatňuje nárok. Slevu je možné nárokovat pouze tehdy, jestliže NedZink B.V. opravu odmítne. Jestliže jsou mimochodem náklady na opravu v objektivním nepoměru k významu závady, může NedZink B.V. odkázat osobu, která uplatňuje nárok, na její právo na slevu. Prohlášení o poskytnutí záruky platí také pro škody, které jsou uvedené výše pro odpovědnost, pokud tyto vzniknou v době mezi montáží a převzetím plnění.

Povinnosti osoby, která uplatňuje nárok

Osoba, která uplatňuje nárok, je povinna:

 • Respektovat a dodržovat návody na pokládku a montáž materiálu platné v době montáže a písemné údaje pro oblast použití shora uvedených výrobků.
 • Provést řádnou montáž při dodržování platných technických pravidel platných v době pokládání resp. montáže.
 • Neprodleně provést všechna nutná opatření na snížení škody.
 • Neprodleně nahlásit vzniklé škody na NedZink. Nahlášení se musí provést do pěti pracovních dnů od okamžiku, ve kterém osoba, která nárok uplatňuje, zjistila nebo by bývala musela zjistit, že je škoda s velkou pravděpodobností způsobena výrobkem NedZink. Osoba, která nárok uplatňuje, je povinna vyhotovit o škodním případu na žádost NedZink v přiměřené lhůtě písemnou zprávu.
 • Dát společnosti NedZink příležitost, aby škodu před zahájením opravných prací sama stanovila a posoudila nebo nebo si ji nechala stanovit a posoudit soudním znalcm. Toto sdělí NedZink osobě, která nárok uplatňuje, neprodleně po nahlášení škody. Společnosti NedZink se před začátkem záručních prací předloží na přání kalkulace nákladů.
 • Prvky, které jsou příčinou škody, se v každém případě uschovají až do konečné realizace škodního případu a na vyzvání se poskytnou společnosti NedZink.
 • Jestliže bude porušena jedna z výše uvedených povinností, potom je společnost NedZink osvobozena od odpovědnosti. Totéž platí pro škody, které by při včasné reklamaci nevznikly. Odpovědnost nadále trvá v té míře, jako by zůstala porušení bez vlivu na zjištění nebo výši škody.

Dohoda a mimosoudní vyrovnání

V případě vzniku sporů v souvislosti s tímto prohlášením o poskytnutí záruky se mají zahájit před přivoláním řádných soudů rozhovory s cílem narovnání sporu smírnou cestou. Zúčastněné osoby se dohodnou na neutrálním soudním znalci, který vyhotoví technický posudek. Náklady na rozhodčí posudek budou rozděleny podle stupně zapříčinění škody, kterou lze oběma stranám připisovat, dle zjištění soudního znalce resp. budou přiřazeny jedné ze stran. Soudní cesta zůstává tímto ujednáním o narovnání nedotčena. Místem soudu je sídlo podniku příjemce záruky.

Doba platnosti

Prohlášení o poskytnutí záruky vstupuje v platnost od 1. ledna 2001.