Odvětrávané konstrukce

 

Odvětrávané konstrukce střech a stěn, které mají pod krycí vrstvou větranou mezeru, mají při správně fungujícím pohybu vzduchu odvádět vlhkost proniklou do konstrukce pomocí otvorů pro přiváděný a odváděný vzduch.

Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá funkce odvětrávaných konstrukcí, je nutné dodržet některé předpoklady:

  •    Větrací mezera nemůže eliminovat chyby a zanedbání při zajistění celé konstrukce proti proudění vzduchu a větru.
  •    Do konstrukce je nutné zabudovat vhodné parozábrany a difuzní izolace a napojit je na navazující stavební díly tak, aby byly vzduchotěsné.
  •    Vzduchová mezera musí umožňovat nepřerušované proudění vzduchu.
  •    Zabudovávané materiály musí být zcela suché.
  •    Po dobu výstavby se přechodně chrání otevřené spoje a spáry proti pronikání vlhkosti ze srážek.
  •    Tepelná izolace musí být uložena beze spár.

Hlavní působení fungujícího odvětrání:

Obsah vlhkosti ve vnějším vzduchu

V závislosti na obsahu vlhkosti ve vnějším vzduchu, který proudí dovnitř, může docházet při stejném množství vzduchu k většímu či menšímu transportu vlhkosti.

Proudění vzduchu

Je třeba vytvořit pokud možno přímou větrací mezeru bez dodatečných omezení.

Zahřátí proudu vzduchu zbytkovým teplem zevnitř budovy

Se zlepšenou kvalitou izolačních materiálů, jejich stále větší tloušťkou a z toho vyplývající lepší tepelnou ochranou se dostane stále méně „tepelné energie“ do větrací mezery. Tím odpadá faktor, který v minulosti podporovala nauka o teple týkající se větracích mezer.

Výška větraného prostoru

V závislosti na sklonu konstrukce je nutné dodržet minimální výšky větraného prostoru.

Tabulka 1:

Sklon Volný průřez větrané mezery Volná plocha nasávacích otvorů vzhledem ke střešní ploše Volná plocha odváděcích otvorů vzhledem ke střešní ploše
       
≥3° ≤20° 100 mm 1/500 1/400
>20° 50 mm 1/500 1/400
≥3° ≤10° 100 mm příčné větrání    
Fasáda  90° 20 mm 1/1000 1/800

Fasáda 90°

20 mm

1/1000

1/800

 

 

Délka větrané mezery

Jestliže převyšuje délka větrané mezery cca 15 m, může proudění vzduchu třením o sousedící konstrukce zaniknout. Jestliže jsou navrženy velké osové vzdálenosti krokví, měly by se rozdělit do jednotlivých větracích úseků.

Sklon konstrukce

Jak je znázorněno v tabulce 1, má sklon střechy projektované konstrukce rozhodující vliv na funkci provětrávání. Je třeba dát pozor na to, aby byly změny sklonů zahrnuty do konstrukce větrací mezery.

Otvory pro přiváděný a odváděný vzduch

Otvory pro odvádění vzduchu se navrhují vždy v nejvyšším místě a nasávací otvory na spodu větrané mezry, aby byla dosažena co možná nejvyšší účinná výška.

Otvory mají být provedeny jako průběžné drážky, protože jednotlivé otvory vykazují při stejném průřezu pro odvětrávání horší účinnost. Jestliže se použijí z důvodu ochrany před hmyzem větrací mřížky, potom je třeba zajistit, aby měl zbývající průřez potřebnou velikost pro odvětrání. Jinak je třeba zvětšit rozměry výřezu pro odvětrávání.