NedZink NOVA COMPOSITE

Pro titanzinek NedZink NOVA COMPOSITE jsou kromě obecných pravidel společných s materiály NedZink NATUREL, NOVA a NOIR platné také další montážní postupy.

Způsoby zpracování

Řezání

Panely z materiálu NedZink NOVA COMPOSITE se dají jednoduše řezat pomocí přímočarých a kotoučových pil. Při použití odpovídajícího nářadí nehrozí poškození zinku v místech řezných hran.

Stříhání

NedZink NOVA COMPOSITE je materiál, který se dá také jednoduše stříhat. Ještě předtím je však vhodné zakreslit si na stříhanou plochu tvar, kterého chceme docílit. Klempířské stroje, kterými titanzinek stříháme, by měly být opatřeny gumovými podložkami sloužícími jako ochrana proti promáčknutí plechového profilu. Pokud je požadována ostrá řezná hrana, doporučuje se začít materiál zpracovávat ze zadní strany. Minimální průměr vyřezávaného otvoru je 4 mm, stejně taková je i minimální vzdálenost mezi více otvory a také minimální vzdálenost od kraje.

Frézování

NedZink NOVA COMPOSITE lze snadno zpracovávat také další technikou, a to frézováním na běžných frézách i CNC strojích. Povrch obráběného prvku z materiálu  NedZink NOVA COMPOSITE by měl být chráněn plastovou či dřevěnou podložkou, aby nedošlo k jeho promáčknutí tlakem vznikajícím při zpracování.

Kompozitní panely mohou být frézováním, což je jednoduchá technika, obecně velmi lehce tvarovány. Jde o způsob zpracování materiálu, který dovoluje řemeslníkům pracovat se širokou škálu tvarů a rozměrů. Výřezy ve tvaru písmene V či obdélníkové tvary, to vše je díky frézování možné a nehrozí přitom, že by se titanzinková vrstva mohla oddělit od polyetylenového jádra kompozitu. Vzhledem k jeho malé tloušťce je možné nejen strojní, ale také ruční zpracování. Nikdy ovšem není dovoleno ohýbat titanzinek, pokud teplota klesne pod 7°C, hrozí totiž vznik povrchových prasklin.

Ohýbání

NedZink NOVA COMPOSITE je možné tvarovat běžnými technikami používanými při práci s kovy i plasty. Přesto je však třeba dbát na několik specifikací, které vyplývají z toho, že jde o materiál složený ze dvou odlišných vrstev. Jeho povrch by měl být proto během zpracování chráněn před poškozením plastickou páskou nebo vložením polyetylenové podložky o tloušťce 1 až 2 mm. NedZink NOVA COMPOSITE má vzhledem ke svému kompozitnímu složení také větší tendenci ke zpětnému ohybu než běžné kovové materiály. Proto je třeba materiál vždy dodat a připravit na míru pro každou zakázku.

Šroubování

V případě šroubování kompozitních panelů z titanzinku berte prosím na vědomí teplotní roztažnost materiálu. Aby se předešlo problémům způsobeným nedostatečným prostorem pro dilataci materiálu, je třeba vrtat do panelů otvory pro šrouby o průměru, který bude o něco větší, než je průměr samotného šroubu. Pro upevnění panelů jsou vhodné šrouby z nerezové oceli opatřené těsnicí podložkou, které vyhovují požadavkům na použití v konstrukcích staveb. Vždy je ovšem třeba u výrobce ověřit, zda jsou šrouby vhodné pro daný typ konstrukce. Šrouby by měly být vždy dotaženy přesně „na moment“ tak, aby přes těsnicí podložku nedocházelo k promáčknutí kompozitního panelu.

K vrtání otvorů do panelů lze použít nejrůznější víceúčelové vrtačky, stejně tak je možné na místo šroubů používat nýty. Panely z titanzinku NedZink NOVA COMPOSITE lze připevňovat i spojovat k sobě prostřednictvím nýtů, které se běžně používají pro hliníkové konstrukce. Pro případy, kdy je materiál vystaven zvýšené vlhkosti vzduchu je vhodné zvolit nýty s nerezovým povrchem, který funguje jako ochrana před korozí.

Opět je třeba mít na paměti teplotní roztažnost kompozitních panelů, která činí v průměru 2 mm na 1 m při teplotě 100°C. Otvory v panelech určené pro připevnění šroubů či nýtů proto musejí být dostatečně velké, aby umožňovaly teplotní roztažení a smrštění materiálu. Vždy je třeba vyzkoušet, zda jsou připevňovací prvky schopné tyto pohyby přenášet. Tomu je také nezbytně nutné přizpůsobovat jejich výběr, především pak odpovídající průměr a délku. Pro docílení přesného vrtání je vhodné používat vrtačky, kterými lze vyvrtat více otvorů najednou. Upozorňujeme také, že před začátkem šroubování či nýtování panelů je nutné odstranit z jejich povrchu ochrannou fólii.

Lepení

Lepení je dalším z možných způsobů, jak upevnit a spojovat titanzinek NedZink NOVA COMPOSITE. Vždy se ale nejprve obraťte na vašeho dodavatele lepidel, aby vám poskytl informaci, který typ lepidla je nejvhodnější pro danou aplikaci.

Vrtání

Titanzinek NedZink NOVA COMPOSITE je krytina, k jejíž montáži lze používat vrtačky určené k práci s kovovými a plastovými materiály.

Šroubování

V případě šroubování kompozitních panelů z titanzinku berte prosím na vědomí teplotní roztažnost materiálu. Aby se předešlo problémům způsobeným nedostatečným prostorem pro dilataci materiálu, je třeba vrtat do panelů otvory pro šrouby o průměru, který bude o něco větší, než je průměr samotného šroubu. Pro upevnění panelů jsou vhodné šrouby z nerezové oceli opatřené těsnicí podložkou, které vyhovují požadavkům na použití v konstrukcích staveb. Vždy je ovšem třeba u výrobce ověřit, zda jsou šrouby vhodné pro daný typ konstrukce. Šrouby by měly být vždy dotaženy přesně „na moment“ tak, aby přes těsnicí podložku nedocházelo k promáčknutí kompozitního panelu. Vždy je vhodné udělat nejprve zkušební pokus, zda vaše nářadí odpovídá požadavkům na zpracování titanzinku NOVA COMPOSITE. Při montáži je nutné vždy respektovat směr válcování zinkového plechu. Tento směr je naznačen na zadní straně panelu NOVA COMPOSITE.

Montáž titanzinku NOVA COMPOSITE

Obecně se rozlišují čtyři základní typy montáže titanzinku NOVA COMPOSITE. A to lepení, klempířské spojování, závěsný systém a šroubování. Kromě těchto variant ovšem existují také další možnosti, které je však nutné nejprve vyzkoušet, zda jsou proveditelné. Jednoduché rady a výpočty, které by rozhodování usnadnily, nejsou k dispozici. Zinek je sice velmi odolný kov, ale i tak je třeba myslet na určitá omezení, pokud pracujeme s titanzinkem NOVA COMPOSITE. Na jeho povrchu by se například nikdy neměla vytvářet místa, kde stojí voda. Vždy je nezbytné zajistit její odvod z povrchu. Čtěte proto pozorně tento manuál, chcete-li vědět, co není vhodné pro zinkový materiál. Společnost NedZink není zodpovědná za montážní chyby.

U fasádních kazet je důležité také to, aby nebyla poškozena vrstva zinkové patiny. Pokud patina nechrání zinkový povrch, může se objevit fenomén zvaný „bílá koroze“. Za její vznik nenese společnost NedZink, jakožto výrobce materiálu NOVA COMPOSITE, odpovědnost. Postupujte proto v souladu s doporučeními pro práci s fasádními panely/kazetami. Vyvarujte se stojící vody na povrchu, nechejte v konstrukci dostatečnou větrací mezeru a oddělte krytinu od přímého kontaktu s tepelnou izolací. Pokud se budete řídit těmito opatřeními, můžete se těšit z titanzinku NedZink NOVA COMPOSITE po mnoho let. Pokud máte k problematice další dotazy, obraťte se prosím na společnost NedZink

Ke stažení: montážní pravidla NedZink NOVA COMPOSITE

Obecně platná pro titanzinek NedZink NOVA COMPOSITE jsou také montážní pravidla určená pro materiály NedZink NATUREL, NOVA a NOIR.

Charakteristika materiálu

NedZink NATUREL je přírodní titanzinek vyráběný podle normy EN 988 a certifikátu společnosti LRQA. NedZink NATUREL má hladký válcovaný povrch. Materiály NedZink NOVA a NedZink NOIR jsou naproti tomu předzvětralé typy titanzinku, které procházejí již ve výrobě úpravou povrchu. Základní materiálem pro jejich výrobu je ovšem stále přírodní titanzinek NedZink. Chemickou úpravou dojde k proměně jeho vzhledu směrem k přirozené patině. Všechny vlastnosti titanzinku přitom pochopitelně zůstávají zachovány.

Každý válcovaný materiál, titanzinek NedZink nevyjímaje, do určité míry vykazuje plošnou roztažnost. Je to jeden z důsledků výrobního procesu. Díky moderním technologiím je ovšem tento faktor redukován na minimum. Nicméně, v menší míře se může projevit, a to hlavně tam, kde nejsou se zpracováním titanzinku NedZink potřebné zkušenosti.

Povrchová ochrana

Jak již bylo řečeno, NedZink NATUREL má lesklý válcovaný povrch. Jeho vystavení vlivům klimatických podmínek, zejména pak vzdušné vlhkosti, vede k vytvoření ochranné vrstvy, která se nazývá patina. Tento proces začíná okamžitě po montáži materiálu a pokračuje do té doby, dokud není povrch jednolitě pokryt vrstvou patiny. V začátcích tvorby patiny se mohou na povrchu objevit barevně odlišná místa. Dalšími faktory, které hrají roli v tomto patinovém procesu, jsou: geometrie budovy, klimatické podmínky během montáže a skladování titanu zinku před montáží.

NedZink NOVA a NedZink NOIR jsou materiály, u kterých se drobné odlišnosti v odstínech také mohou objevit. Jednotný výrobní proces sice vede k dosažení extrémně přesných barevných odstínů, avšak vždy existuje možnost drobných rozdílů. Ty souvisejí s použitím materiálů pocházejících z několika výrobních šarží. Proto je třeba na stavbě používat krytiny s totožným číslem výrobní šarže. Toto číslo je vždy vytištěno na zadní straně materiálu.

Při montáži materiálů NedZink NOVA a NedZink NOIR je třeba respektovat směr válcování jejich povrchu. Tím se také předejde případným barevným odlišnostem. Směr válcování je naznačen šipkami na zadní straně materiálu. Před začátkem montáže je nutné toto zkontrolovat.

Působení soli

V přímořských oblastech může působením soli obsažené ve vzduchu a vodě docházet na titanzinkovém povrchu, který není omýván dešťovou vodou, k tvorbě bílých skvrn. Tyto skvrny ovšem nemají žádný dopad na vlastnosti titanzinku a nezpůsobují jeho korozi. Kvůli tomu, že některé plochy nejsou omývány deštěm, je ovšem třeba počítat s jejich pravidelným čištěním (teplou) vodou. Společnost NedZink upozorňuje, že není odpovědna za vznik solných efektů na povrchu krytin z titanzinku.

Ochrana proti otiskům prstů

Speciální nátěr určený pro ochranu před otisky prstů je na povrchu titanzinku proto, aby materiál netrpěl během montáže ani v průběhu strojního zpracování. Tento nátěr dává povrchu titanzinku mírně lesklý vzhled, který časem zmizí.

Ochranná fólie

Na požádání zákazníka může být materiál NedZink NOVA dodán s dočasnou ochrannou fólií, která snižuje riziko poškození během přepravy a montáže. Materiál NedZink NOIR je touto fólií opatřen standardně. Je třeba dodat, že fólie není trvale odolná vůči UV záření a je nutné ji používat skutečně pouze jako dočasnou ochranu povrchu. Proto by měla být odstraněna ihned po dokončení montáže. Teplota venkovního vzduchu přitom ovšem musí být minimálně 7 °C. Fólie by také neměla zůstat v místech spojů, zvláště pak ve falcích. Kromě toho je třeba dávat pozor také na to, aby se mezi fólii a titanzinek nedostávala vlhkost. Upozorňujeme, že pokud je s materiálem NedZink NOVA nebo NedZink NOIR manipulováno bez použití ochranné fólie, zvětšuje se tím riziko poškrábání povrchu.

Montáž

Titanzinek společnosti NedZink může být použit ve větraných i nevětraných konstrukcích. Ve všech případech je však nutné se řídit doporučeními pocházejícími z webu www.nedzink.com nebo z technických brožur společnosti NedZink.

Zinek je kov, který se rozpíná a smršťuje v závislosti na změnách teplot. Vzhledem k tomuto procesu, nazývanému taktéž dilatace materiálu, je nutné materiál při montáži správně dimenzovat, tvarovat i spojovat.

Snášenlivost titanzinku s jinými materiály

  • Kvůli rozdílům v elektrolytickém potenciálu nemůže být titanzinek používán v kombinaci s těmito kovy: měď – olovo – železo – zlato – platina – stříbro – nikl – kobalt – kadmium – chrom – cín – paladium – rtuť.
  • Vyloučen je také kontakt s betonem a materiály obsahujícími cement, ale také s vápnem, asfaltem a maltou.
  • Titanzinek nemůže být také použit tam, kde je pro konstrukci střech použito dřevo z tzv. Červeného cedru. Chcete-li si ověřit možnou kombinaci s jinými druhy dřeva, obraťte se na www.nedzink.com nebo vyhledejte informace v technických brožurách společnosti NedZink.
  • Nedoporučuje se kombinovat zinek s následujícími typy lepidel: na bázi silikonů a epoxidů, na bázi formaldehydů a melaminu.

Pájení

Hlavní výhodou titanzinku NedZink je možnost vytvářet pájené spoje. Zvláště pak v místech, kde jsou vyžadovány pevné a vodotěsné spoje, například u okapů. V takovém případě se pájení může provádět pomocí olova či cínu a příslušné pájecí pasty.

Materiály NedZink NOVA a NedZink NOIR se mohou pájet stejným způsobem jako přírodní zinek, ale je nutné postupovat s velkou opatrností. K tomu, aby se dosáhlo dobrého pájeného spoje, musí být nejprve předzvětralý povrch těchto materiálů zbaven vrstvy patiny. A to například obroušením nebo odstraněním patiny pomocí pájecí pasty, povrch je pak nutné hned po několika vteřinách otřít suchým hadrem. Na trhu je řada výrobců pájecích systémů vhodných pro titanzinek. Pokud si žádáte více informací o pájení, navštivte prosím web www.nedzink.com.

Mechanické ohýbání

Pokud je teplota materiálu nižší než 7 °C, není dovoleno titanzinek mechanicky ohýbat, aby tak nedošlo k jeho poškození (vzniku mikroprasklin).

Přeprava a skladování

Během přepravy musí být titanzinkový materiál vždy odpovídajícím způsobem zabalen tak, aby nebylo možné jeho poškození. Všechny materiály společnosti NedZink také musejí být vždy přepravovány v suchém a větraném prostoru. Titanzikové pásy a tabule je nutné při přepravě chránit před poškrábáním a promáčknutím.

Titanzinek NedZink musí být také skladován v suchých a větraných prostorech a je třeba, aby byl chráněn před poškozením a vzdušnou vlhkostí. Venkovní skladování se nedoporučuje.            

NedZink GmbH

Pro více informací prosím využijte technické brožury společnosti NedZink. Dostupné jsou na našich webových stránkách. Můžeme vám je také poslat na vyžádání emailem. Tato montážní pravidla jsou vydávána s největší pečlivostí. Všechny informace v nich uvedené odpovídají současným poznatkům a poskytují přehled o našich výrobcích a jejich použití.

Ke stažení: montážní pravidla NedZink NATUREL, NOVA a NOIR