NedZink NOVA COMPOSITE

Naast de algemene verwerkingsvoorschriften van NedZink NATUREL, -NOVA en -NOIR, zijn specifiek voor NedZink NOVA COMPOSITE ook een aantal verwerkingsmethoden van toepassing.

Verwerkingsmethoden

Verzagen

NOVA COMPOSITE panelen kunnen gezaagd worden met standaard machines, voorzien van gehard gereedschap. Zink zorgt bij gebruik van standaard gereedschappen voor een versnelde slijtage van de snijvlakken.

Guillotine schaar

Met standaard metalen guillotinescharen en ponsmachines kan NOVA COMPOSITE geknipt en geperforeerd worden. Doordat NOVA COMPOSITE is opgebouwd uit twee metaallagen en een kunststof kern, ontstaat aan de indrukzijde van het gereedschap een lichte afronding. Dit kan een esthetische keuze zijn. Indien een scherpe snede gewenst is, vanaf de niet zichtzijde starten met knippen of ponsen. Minimale doorsnede van de perforatie 4mm, minimale steekmaat en afstand van de rand: 4mm.

Frezen en vouwen

Met speciaal geharde freeskoppen kan NOVA COMPOSITE bewerkt worden. Voorkom krassen in het oppervlak van het paneel als gevolg van spanen en te grote aandrukkracht van de freesmachine op het paneel. NOVA COMPOSITE kan na uitfrezen worden gebogen. Het frezen gebeurt door de daar voor uitgeruste machines. Het is van belang dat er steeds 0.2mm van de LDPE-kern overblijft. Om een vlakke buiglijn te bekomen is het van belang dat de temperatuur van het NOVA COMPOSITE materiaal boven de 7°C is. Lagere temperaturen kunnen ervoor zorgen dat het zink broos wordt.

Buigen en walsen

NOVA COMPOSITE laat zich met standaard zetgereedschap en walsen plastisch vervormen. Er dienen echter enkele voorzorgsmaatregelen getroffen te worden: de minimale buigradius: 10x plaatdikte. Maak ter controle een proefstuk. Het NOVA COMPOSITE heeft meer verende werking dan volkern materiaal. Om beschadigingen als gevolg van de oplegging op de installatie een beschermfolie (1 à 2mm dik) gebruiken De walsrichting is sterk bepalend voor de mate van vervormbaarheid van het paneel. Bij buigen in de langsrichting worden spanningen in het metaal minder goed opgenomen, wat scheurvorming tot gevolg heeft. De verwerkingstemperatuur speelt, als gevolg van de gevoeligheid van zink voor die verwerkingstemperatuur, een grote rol. Stel tijdens het maken van een proefstuk de omgevingstemperatuur, evenals de temperatuur van de panelen vast om reproductie binnen gedefinieerde toleranties mogelijk te maken.

Rivetteren

Het met blindklinknagels verbinden van NOVA COMPOSITE panelen onderling en op een achterliggende constructie is een snelle en gemakkelijke techniek. Gebruik aluminium of RVS nagels om corrosie van zink en de nagel zelf te voorkomen. Verzonken blindklinknagels zijn uitsluitend voor binnentoepassing geschikt.
Monteer de blindklinknagel in een voldoende gedimensioneerd gat om de krimp en uitzetting van het paneel te waarborgen. De aandrukkracht van de
blindklinknagel afstemmen op de toepassing, gebruik eventueel een opzetstuk om druk op het paneeloppervlak te verdelen en zo indeuking te voorkomen. De lengte van de blindklinknagel afstemmen op de totale pakketdikte (paneel en achterliggende materiaal). Stel door middel van een test vast of de verbinding voldoet aan de eisen. Om correct gecentreerde bevestigingsgaten te kunnen boren, verdient het de aanbeveling om een centreerboor te gebruiken die in een boorgang beide gaten aanbrengt. De beschermfolie ter plaatse van de aan te brengen blindklinknagels verwijderen alvorens de nagels aan te brengen.

Verlijmen

Het verlijmen van NedZink NOVA COMPOSITE is mogelijk. Raadpleeg uw lijmfabrikant om te verifiëren of zijn toepassingen geschikt zijn voor het specifieke toepassingsgebied.

Boren

Het boren van gaten in NOVA COMPOSITE is uit te voeren met gebruikelijke (accu) boormachines. Centreer indien noodzakelijk. Om bij het boren van bevestigingsgaten naar een achterliggende constructie een overgedimensioneerd gat juist te positioneren verdient het aanbeveling gebruik te maken van een verzinkboor.

Schroeven

Bij het schroeven van het paneel in het exterieur is het belangrijk om de eventuele waterdichtheid van de gevel te waarborgen. Gebruik daarvoor eventueel neopreen onderleg ringen met RVS bovenring. Om een vrije krimp en uitzetting van het paneel mogelijk te maken, moet het gat in
het paneel voldoende groot zijn. De schroeven moeten afgestemd zijn op de optredende belasting en voldoen aan de gestelde eisen. De schroeven met een momentsleutel aandraaien om de juiste aandrukkracht te verkrijgen. Wordt het paneel te vast geschroefd, dan kan het niet meer
werken, met vervorming en schade aan het paneel als gevolg. Maak steeds een proefstuk om na te gaan of uw gereedschap geschikt is voor de verwerking van NOVA COMPOSITE. Respecteer bij het verwerken steeds de walsrichting van het zink. Deze richting is steeds aangeduid op de achterzijde van het NOVA COMPOSITE paneel.

Montage

Er zijn vier basismethoden van montage te herkennen Daarnaast zijn er afgeleide systemen denkbaar. NOVA COMPOSITE is in veel van de voorkomende mogelijkheden toepasbaar. Het is echter altijd raadzaam om een proef te doen om vast te stellen of de gestelde eisen ingevuld worden. Hiervoor zijn geen eenduidige berekeningsgrondslagen beschikbaar. Hoewel zink een bijzonder duurzaam metaal is, zijn een aantal maatregelen te treffen om aantasting van het metaal en het paneel te voorkomen: geen permanente waterbelasting, breng drainagegaten aan daar waar eventueel water kan blijven staan. Oppervlakte moet kunnen drogen. Voorkom aantasting door zuren en andere agressieve stoffen. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de montagemethode en het monteren van het paneel vallen nadrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid van NedZink of haar distributeurs.

Detaillering cassettes

Zoals al aangegeven, is zink een bijzonder duurzaam metaal. Het natuurlijke patina zorgt ervoor dat het onderliggende metaal niet verder kan roesten doordat de patinalaag het afsluit voor zuurstoftoetreding. Als de patinalaag wordt aangetast (zie contact met andere materialen), wordt het niet langer beschermd en zal het zeer snel aangetast worden (witroest).Dit verschijnsel dient te allen tijde te worden voorkomen. Witroest valt niet onder de garantie!Neem bij het detailleren van cassettes, panelen, etc. de juiste voorzorgsmaatregelen: Zorg voor voldoende drainageopeningen ter plaatse van stilstaand water. Zorg ervoor dat het water gecontroleerd naar de afwateringsopeningen toe stroomt (detailleer onder afschot). Kies voor afwateringsgaten van minimaal 8mm doorsnede of sleuven van minimaal 5x20mm. Dimensioneer zodanig dat er geen capillaire naden kunnen ontstaan tussen het zink en de achterconstructie dwz. voldoende ventilatieruimte creëren. Voorkom contact met bijv. isolatiemateriaal dat nat kan worden/blijven.
Op de onderste rij dienen de freesnaden te worden afgekit. Heeft u de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen, dan kunt u jarenlang probleemloos genieten van uw NOVA COMPOSITE panelen. Heeft u vragen, neem dan contact met NedZink. Respecteer bij het monteren steeds de walsrichting van het zink. Deze richting is steeds aangeduid op de achterzijde van het NOVA COMPOSITE paneel.

Download de verwerkingsmethoden van NedZink COMPOSITE

Hierna volgen de verwerkingsadviezen alsook aanvullende belangrijke informatie over onze producten NedZink NATUREL, -NOVA en -NOIR die ook van toepassing zijn op het COMPOSITE materiaal van NedZink.

Materiaalkenmerken

NedZink NATUREL is walsblank Titaanzink vervaardigd volgens EN 988 en gecertificeerd volgens LRQA. NedZink NATUREL heeft een natuurlijk, gewalst oppervlak. NedZink NOVA en NedZink NOIR zijn voorgepatineerde zinksoorten, die door middel van een fosfateringsproces worden geproduceerd. Als basismateriaal wordt walsblank titaanzink, NedZink NATUREL, gebruikt. Door het fosfateringsproces ontstaat een oppervlak, dat de normale natuurlijke patinalaag zeer dicht benadert. De eigenschappen van zink blijven hierbij volledig behouden.

Elk gewalst metaal, waaronder dus NedZink materiaal, zal in beperkte mate walsspanningen vertonen. Dit is inherent aan het productieproces. Door moderne technieken worden deze walsspanningen zoveel mogelijk teniet gedaan. Toch kan het voorkomen dat na verwerking van het NedZink materiaal door derden deze walsspanningen in mindere mate opnieuw optreden.

Oppervlaktebescherming

NedZink NATUREL wordt met een blank gewalst oppervlak geleverd. Bij blootstelling aan de buitenlucht en  door inwerking van vocht wordt een beschermende zinkcarbonaatlaag opgebouwd, de zogenaamde patina. Dit proces start onmiddellijk na montage en zal doorgaan tot een uniforme patina is verkregen. In het begin kan een grillig uiterlijk optreden door de zich nog vormende patinalaag. Overige factoren die een rol spelen in dit patineerproces zijn: de oriëntatie/geometrie van het gebouw, de weersomstandigheden tijdens montage en de wijze waarop het titaanzink voor montage wordt opgeslagen.

NedZink NOVA en  NedZink NOIR zijn natuurproducten waardoor altijd kleine kleurnuances zullen optreden. Door een uniek productieproces is de kleur uitermate constant, maar altijd onderhevig aan productie- batches. Gebruik per project materiaal uit dezelfde batch om kleurverschil te voorkomen. Kijk op de achterzijde van het materiaal wat de nummering is om productiebatches te herkennen.

Verwerk NedZink NOVA en NedZink NOIR altijd in dezelfde walsrichting om kleurverschil te voorkomen. Op de achterzijde is de walsrichting door pijlen aangegeven. Controleer de walsrichting voor montage.

Zoutafzetting

In een zeeklimaat kan het zout in lucht of water reageren met zink en een zinkchloride vormen op oppervlakken die niet schoonspoelen door het regenwater. Dit uit zich onomkeerbaar in witte vlekken. Deze witte vlekken hebben geen impact op de functionaliteit en veroorzaken geen corrosie. Bij afwezigheid van regen of op voor regen beschutte oppervlakken is het noodzakelijk om deze regelmatig te reinigen met (warm) water. NedZink is niet verantwoordelijk voor de effecten van zoutafzetting.

Anti-Fingerprint (AFP)

Om vingerafdrukken te voorkomen tijdens de montage en de verwerking met machines te optimaliseren is een Anti-Fingerprint coating aangebracht, die een licht glanzend oppervlak geeft. Deze glans zal na verloop van tijd verdwijnen.

Beschermingsfolie

Op verzoek kan NedZink NOVA geleverd worden met een tijdelijke beschermfolie, die bedoeld is om de kans op beschadigingen tijdens verwerking te verkleinen. NedZink NOIR wordt standaard geleverd met deze tijdelijke beschermfolie. De folie is niet duurzaam UV-bestendig en slechts bedoeld als tijdelijke bescherming. Daarom dient deze folie direct na montage op de bouwplaats verwijderd te worden. De temperatuur van het zink moet hierbij minimaal 7°C bedragen. De folie mag niet worden verwerkt in verbindingen zoals bijvoorbeeld een felsnaad. Tevens dient men te voorkomen dat water tussen folie en het zink komt. In het geval NedZink NOVA of NedZink NOIR besteld wordt zonder folie, is dit dientengevolge gevoeliger voor krasvorming tijdens verwerking.  

Montage

Titaanzink van NedZink kan geventileerd en ongeventileerd worden toegepast. In alle gevallen (zowel geventileerd als ongeventileerd) dienen de adviezen zoals beschreven op www.nedzink.com of in het technisch adviesboek van NedZink te worden opgevolgd.

Zink is een metaal dat onder invloed van de temperatuur uitzet c.q. krimpt. In alle gevallen moet bij de montage vrije thermische uitzetting van het materiaal gewaarborgd worden.

Titaanzink en andere materialen

– In verband met verschil in elektrolytisch potentiaal mag titaanzink niet toegepast worden met de volgende metalen: koper – lood – ijzer – goud – platina – zilver – nikkel – kobalt – cadmium – chroom – tin – palladium – kwik
– Rechtstreeks contact met nieuw beton, kalk, bitumen, mortel (en overige cement bevattende producten) dient te allen tijde te worden vermeden.
– In verband met uitloging dient titaanzink niet te worden toegepast in combinatie met een rieten dak en Western Red Cedar hout. Voor overige houtsoorten verwijzen wij naar www.nedzink.com of het technisch adviesboek van NedZink.
– Zink in combinatie met de volgende lijmsoorten raden wij af; zuurhoudende siliconen en epoxies, ureum/melanine lijmen, phenol-formaldehyde lijmen.

Solderen

Een groot voordeel van NedZink materiaal is de mogelijkheid om de verbindingen te solderen. Op plaatsen waar een gedegen, waterdichte verbinding vereist is (bijvoorbeeld bij goten), wordt gesoldeerd met behulp van een koperen soldeerbout en lood-tin soldeermiddel en de geëigende soldeervloeistof.

Solderen van NedZink NOVA en NOIR is gelijk aan nieuw walsblank zink, maar vraagt extra aandacht. Om een goede soldeerverbinding te krijgen moeten eerst de te solderen oppervlakken volkomen metaalblank worden gemaakt. Dit kan door schuren of door de patinalaag in te strijken met soldeervloeistof, enkele seconden in te laten werken en vervolgens met een droge doek te verwijderen.
Er bestaan diverse handelsmerken voor soldeervloeimiddel “geschikt voor titaanzink” welke tot goede soldeerresultaten kunnen leiden. Voor verdere soldeeradviezen verwijzen wij naar www.nedzink.com.

Mechanisch verwerken

Beneden een materiaaltemperatuur van 7 °C adviseren wij het zink niet meer mechanisch te vervormen, dit om beschadigingen aan het zink te vermijden (bv microscheurtjes).

Transport en opslag

Tijdens transport dient men zorg te dragen voor een goede verpakking om beschadigingen van het zink te voorkomen. NedZink producten moeten altijd droog en geventileerd worden vervoerd. De banden en platen moeten beschermd worden tegen transportschade (krassen, deuken).

NedZink materiaal dient droog en geventileerd te worden opgeslagen en beschermd tegen beschadigingen en in het bijzonder tegen te hoge luchtvochtigheid. Buitenopslag is af te raden.

NedZink B.V.

Voor overige info inzake NedZink producten verwijzen wij u graag naar het technisch adviesboek van NedZink dat per download beschikbaar is op deze website. Dit kunnen wij u ook in hard copy bezorgen.

Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Alle hierin vermelde gegevens beantwoorden aan onze huidige kennis van zaken en geven informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Men kan geen rechten doen gelden op grond van de inhoud van deze voorschriften.

Download de verwerkingsvoorschriften NedZink NATUREL, -NOVA en -NOIR