Privacy Statement

NedZink en haar zusterbedrijven achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop NedZink persoonsgegevens verwerkt van relaties, klanten, leveranciers en van bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld  en beveiligd. Hierbij houdt NedZink zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:
– uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– duidelijk vermelden – via dit privacy statement – met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
     NedZink B.V.
     Hoofdstraat 1
     6024 AA Budel-Dorplein

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor NedZink uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. NedZink verzamelt, verwerkt en bewaart contactgegevens, w.o. uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:
– Wanneer u producten en/of diensten van NedZink afneemt;
– Wanneer u contact heeft met NedZink. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan
wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes of onderzoeken, inschrijft voor informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
> Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
> Om relaties en haar medewerkers van onze producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij NedZink rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een verwijzing waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door NedZink indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@nedzink.nl, onder vermelding van AVG.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. NedZink heeft Google geen toestemming gegeven via NedZink verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt NedZink gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Versleuteling elektronische gegevens via Secure Sockets Layer (kortweg SSL)
Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens tussen u en ons niet kunnen worden gelezen, gewijzigd, gedupliceerd of verwijderd door derden zonder uw toestemming, gebruiken we verbindingen die worden gecodeerd door het netwerkprotocol “Secure Sockets Layer” (kortweg SSL).

Een dergelijke gecodeerde verbinding wordt vervolgens geactiveerd als deze zich in de adresbalk van uw internetbrowser bevindt “https: //” verschijnt. Anders wordt daar “http: //” weergegeven, dus zonder een SSL-gecodeerde verbinding in het logboekitem van de browser.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
NedZink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien NedZink een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop NedZink uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u zich richten tot:

NedZink B.V.
t.a.v. afdeling Marketing
Postbus 2135
6020 AC Budel

of e-mail: info@nedzink.nl onder vermelding van AVG

Gegevensverzameling en gegevensverwerking

1. Aanmaken van logbestanden wanneer u onze website bezoekt.
Voor zover toegang tot onze website en het ophalen van de daar opgeslagen bestanden plaatsvinden, worden gegevens automatisch vastgelegd.

De geregistreerde en opgeslagen gegevens zijn met name:
• naam van het opgehaalde bestand,
• Datum en tijd van de oproep,
• hoeveelheid overgedragen gegevens,
• bericht over het succes van de toegang of het ophalen,
• IP-adres van het aanvragende apparaat,
• het type browser,
• besturingssysteem gebruikt door de bezoeker.

Een combinatie van alleen die gegevens met andere persoonlijke gegevens van de bezoeker van onze website ontbreekt altijd, daarom kunnen we met de aangewezen informatie geen conclusie trekken over uw persoon.

Verwerkingsdoeleinden
De opslag van uw IP-adres is vereist omdat zonder dit geen overdracht van de inhoud van onze website naar uw computer kan plaatsvinden. Voor de duur van de sessie – de verbinding tussen de internetbrowser die u gebruikt bij het bezoeken van de website (zogenaamde “cliënt-side applicatie”) en de server die door ons wordt gebruikt voor de werking van de website – moet uw IP-adres worden opgeslagen blijven. Het doel van het opslaan van uw gegevens in serverlog- bestanden is enerzijds om de functionaliteit van onze website te waarborgen, anderzijds om de website te optimaliseren. Bovendien helpen deze gegevens ons om de veiligheid van de hier gebruikte informatietechnologiesystemen te handhaven.

Bewaartijd
We zullen de automatisch opgeslagen toegangs- en ophaalgegevens verwijderen op het moment dat ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken. Dit is dan het geval als alleen de verbinding tussen de webbrowser die wordt gebruikt wanneer u de webbrowser opent (de zgn. ‘cliënt-side applicatie’) enerzijds en de onze voor de werking van de server die op de startpagina is gebruikt, anderzijds daarentegen is voltooid. Het opgeslagen IP-adres en ook het bijbehorende serverlog- bestand worden na een tijdsduur van benodigde opslag verwijderd, zodat geen toewijzing van de andere gegevens (naam van het opgehaalde bestand, datum en tijdstip van opvraging, hoeveelheid verzonden gegevens, bericht over het succes van de toegang of het ophalen, het browsertype, het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt) tot het aanvragende apparaat en het IP-adres meer kan plaatsvinden.

2. Verwerking van persoonsgegevens bij navraag naar onze service of productaanbieding.
We verzamelen persoonlijke gegevens, tevens als de sitegebruiker deze op vrijwillige basis aan ons bekendmaakt in de vorm van vragen over deze service of dit productaanbod (bijvoorbeeld per e-mail). De persoon gerelateerde gegevens van de vragensteller die ons met het verzoek zijn verstrekt, worden opgeslagen. Deze gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt om de door het verzoek geïnitieerde correspondentie te verwerken.

Verwerkingsdoeleinden
De verwerking van de gegevens die aan ons zijn doorgegeven in het kader van de prestatie- of product gerelateerde aanvraag dient de verwerking van aanvragen en de daaropvolgende beantwoording.

Bewaartijd
We verwijderen de gegevens die aan ons zijn verstrekt in het kader van prestaties of product gerelateerde vragen of die in deze context zijn verzameld, op het moment dat ze niet langer nodig zijn om het doel van hun opslag te bereiken. Dit is het geval, voor zover er een verzoek om onze service of ons productaanbod is, als de vraag vanaf hier is beantwoord en er geen verdere correspondentie met de vraagsteller nodig is met betrekking tot zijn verzoek.

3. Verwerking overigen.
Als het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door feitelijke omstandigheden niet mogelijk is en geen van de bovengenoemde verwerkingen valt, vindt de gegevensverwerking plaats alleen met toestemming van de betrokkene.

Uw rechten als gegevensverwerker
Voor zover wij gegevens verwerken die betrekking hebben op uw persoon, heeft u recht op de volgende rechten volgens de AVG:

1. Recht op informatie
U hebt het recht om bij ons informatie op te vragen over de vraag of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u ons om informatie vragen over:
– de verwerkingsdoeleinden,
– de gegevenscategorieën waarin de verwerking plaatsvindt,
– de ontvangers en / of de categorieën van ontvangers aan wie wij de gegevens hebben bekendgemaakt of zullen onthullen,
– de hier vermelde bewaartermijn voor gegevens of, als het niet mogelijk is om hierover specifieke informatie te verstrekken, onze criteria voor het bepalen van de bewaartermijn voor gegevens,
– het bestaan van een recht om persoonsgegevens te corrigeren,
– het bestaan van een recht om persoonsgegevens te verwijderen,
– het bestaan van een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG,
– het bestaan van een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens,
– het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit,
– beschikbare gegevensbroninformatie,
– het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profilering volgens artikel 22 en, zo ja, betekenisvolle informatie over de logica, de reikwijdte en de beoogde effecten van dergelijke gegevensverwerking voor u als slachtoffer in de zin de AVG.

Stuur uw aanvraag, als u een dergelijk verzoek om informatie wilt indienen, in tekstvorm naar een van die contactopties die vermeld staan op onze website.

2. Recht op gegevenscorrectie en gegevensaanvulling
U kunt op elk moment de correctie eisen van gegevens die van u zijn opgeslagen als deze onjuist zijn (artikel 16 van de AVG). Hetzelfde geldt voor het invullen van onvolledige persoonlijke gegevens.

Als u een correctie of aanvulling van uw persoonlijke gegevens wenst, vragen wij u om een verzoek in tekstvorm te richten aan een van de contactmogelijkheden op van onze website.

3. Recht om persoonlijke gegevens te verwijderen
Als een betrokken persoon in de zin van de AVG, kunt u de onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens eisen in het geval van een van de volgende in artikel 17 van de AVG genoemde vereisten, die door ons moeten worden opgevolgd:
– de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
– de betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd volgens artikel 6 en artikel 9 van de AVG en het mist een andere wettelijke basis voor de verwerking;
– de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21 van de AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking;
– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
– het verwijderen van persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
– de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van het informatie- bedrijf volgens artikel 8 van de AVG.

Als we de persoonlijke gegevens met betrekking tot u openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn om deze te verwijderen volgens artikel 17 van de AVG, nemen we passende maatregelen, incl. technische, voor gegevensbeheerders, die naar behoren rekening houden met de beschikbare technologie en implementatiekosten. De persoonlijke gegevens worden verwerkt en u wordt geïnformeerd omdat u als betrokkene in de zin van de AVG heeft verzocht om verwijdering van alle links naar uw persoonlijke gegevens of van kopieën van uw persoonlijke gegevens.

Uitzonderingen op het recht op verwijdering van gegevens
Volgens artikel 17 van de AVG bestaan de rechten van de betrokkene niet als de gegevensverwerking gebruikt wordt:
– om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
of
– om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is;
of
– om het uitvoeren van een taak van algemeen belang of van een openbare autoriteit;
of
– om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid volgens artikel 9 van de AVG;
of
– voor archiefdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk;
of
– om historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens artikel 89 van de AVG, voor zover de bedoelde wet in de AVG verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig zal schaden
of
– om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

4. Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
Als betrokkene in de zin van de AVG, kunt u van ons verlangen dat wij de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens beperken als een van de volgende voorwaarden moet worden nageleefd volgens artikel 18 van de AVG:
– de juistheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de betrokkene en wel voor een periode die de verantwoordelijke toelaat om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;
– de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;
– de verwerkingsverantwoordelijke heeft niet langer persoonlijke informatie nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de persoonlijke informatie wordt toch door de verantwoordelijke gebruikt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
– de betrokkene heeft volgens artikel 21 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mag de verantwoordelijke uw gegevens alleen met uw schriftelijke toestemming verwerken om het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om belangrijke redenen algemeen belang van de Unie of van een lidstaat volgens artikel 18 van de AVG.

Volgens artikel 18 van de AVG zijn wij verplicht om u, voor zover u een betrokkene in de zin van deze AVG bent, op de hoogte te stellen van een beperking van gegevensverwerking; dit op een tijdstip voordat de beperking is opgeheven.

5. Recht op informatie door de meldingsplicht i.v.m. correctie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking

Als u van het recht gebruik heeft gemaakt om persoonlijke gegevens over u te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking van dergelijke gegevens door ons te beperken, zijn we verplicht om alle ontvangers, op wie de relevante gegevens betrekking hebben, te corrigeren of te verwijderen. Artikel 19 van de AVG omschrijft hoe de gegevens of gegevensverwerkingsbeperkingen te communiceren. U wordt hierover ook geïnformeerd.

Uitzonderingen op de meldingsplicht
De meldingsplicht volgens artikel 19 van de AVG bestaat niet als de communicatie onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.

6. Recht op gegevensportabiliteit
Volgens artikel 20 van de AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen en leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze informatie over te dragen aan een andere persoon zonder hinder van ons op voorwaarde dat:
– de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens artikel 6 of 9 van de AVG.
en
– de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Het recht op gegevensportabiliteit is volgens artikel 20 van de AVG niet van toepassing op gegevens- verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of voor de uitoefening van een officieel gezag dat aan de verantwoordelijke is toevertrouwd.

Wanneer u het recht op gegevensportabiliteit uitoefent, hebt u als betrokkene het recht om de verkregen persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere partij worden overgedragen, voor zover technisch mogelijk, zonder afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

7. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
Als een betrokken persoon in de zin van de AVG heeft u volgens artikel 21 van de AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben volgens artikel 6 van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van een toegestaan bezwaar, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u, de betrokkene, op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u met het oog op dergelijke advertenties, ook bij profilering, voor zover het is gerelateerd aan dergelijke direct mail.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor die doeleinden verwerken. Ongeacht de ePrivacy-richtlijn (Richtlijn 2002/58/EG), kunt en mag u het recht van opt-out uitoefenen in verband met het gebruik van diensten met geautomatiseerde procedures, die technische specificaties gebruiken.

8. Recht om uw toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om deze verklaring in te trekken. De wettigheid van de gegevens- verwerking die voorafgaand aan de intrekking op basis van de toestemming gold, wordt niet beïnvloed door de intrekkingsverklaring.

9. Uw recht bij geautomatiseerde beslissingen per geval, inclusief profilering
Als betrokkene in de zin van de AVG heeft u volgens artikel 22 het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing – die effect op u heeft – die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

Uitzonderingen op dit recht op grond van de AVG
Volgens artikel 22 is deze wet niet van toepassing als de geautomatiseerde beslissing:
– is vereist voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon (d.w.z. tussen u en ons)
of
– is toegestaan door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de verwerkings- verantwoordelijke is onderworpen, en wanneer dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen,
of
– met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt.

De hierboven beschreven beslissingen volgens artikel 22 van de AVG, mogen echter niet gebaseerd zijn op specifieke categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9 van de AVG, tenzij passende maatregelen voor de bescherming van rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene zijn genomen.

In de (uitzonderlijke) gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van de AVG, nemen we passende maatregelen om uw rechten en vrijheden te beschermen, evenals uw legitieme belangen, waaronder ten minste het recht:
– op tussenkomst van een persoon naast de verantwoordelijke,
– op het vastleggen van het eigen standpunt en
– gehoord te worden bij een betwiste besluit.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 78 van de AVG en voor zover u een betrokkene in de zin van de AVG bent, hebt u, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, uw werkplek of de plaats van vermeende inbreuk als u denkt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met artikel 22 van de AVG.

Volgens artikel 22 van de AVG stelt de toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78.

Gebruik van “sociale”plug-ins van het netwerk “Facebook”

We gebruiken op de website “sociale plug-ins” van het sociale netwerk “Facebook” beheerd door Facebook Inc. (www.facebook.com, adres: 1601 S. Califonia Ave, Palo, Alto, CA 94303, Verenigde Staten van Amerika). Deze plug-ins zijn gelabeld met een “Facebook” -logo of met de toevoeging “Facebook Social Plugin” of met de toevoeging “Social Plug-in van Facebook” of met een “thumbs up” -teken. Op https://developers.facebook.com/docs/plugins biedt Facebook Inc.
een overzicht van zijn plug-ins.

Als een oproep van een webpagina van onze website, die een dergelijke plug-in bevat, via u plaatsvindt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook Inc., en de inhoud van de “sociale” plug-in wordt overgebracht naar uw internetbrowser.

Via dit proces verkrijgt Facebook Inc. informatie dat uw internetbrowser onze website heeft bezocht, zelfs als u geen profiel hebt op het sociale netwerk “Facebook” of niet bent ingelogd op een “Facebook” -profiel dat u gebruikt.

De informatie over uw gebruik van onze website gegenereerd door het gebruik van de plug-in wordt overgebracht naar en opgeslagen op een server van Facebook Inc. in de Verenigde Staten van Amerika.

Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk “Facebook” wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk voor Facebook Inc. om uw bezoek aan onze website toe te wijzen aan uw “Facebook”- profiel. Als u interactie hebt met plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te klikken of een opmerking achter te laten, wordt deze informatie rechtstreeks naar Facebook Inc. verzonden en daar opgeslagen. Bovendien vindt een publicatie van de informatie plaats op uw “Facebook”-
profiel. Bovendien wordt deze informatie aan uw vrienden getoond op het sociale netwerk “Facebook”.

We hebben uitdrukkelijk geen invloed op de omvang en inhoud van de informatie die Facebook Inc. verzamelt uit de plug-ins die het heeft opgesteld. Er kan niet worden uitgesloten dat een detectie van het IP-adres van het apparaat dat de startpagina oproept plaatsvindt en ook een verzending van datzelfde adres plaatsvindt.

Informatie met betrekking tot de “Social Plug-Ins” van Facebook Inc. ten behoeve van gegevens- verzameling, de reikwijdte van gegevensverzameling, gegevensgebruik, gegevensverwerking, rechten om uw privacy te beschermen en privacyopties vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php

Verwerkingsdoeleinden
Met het gebruik van de “sociale” plug-ins van het “Facebook” -netwerk streven we ernaar onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren en de informatie op deze pagina aan te vullen. Gebruik van de webanalysediensten van “Google Analytics”

“Google Analytics” is een dienst van “Google” om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. De gegevensverwerking wordt omschreven in www.google.nl: Google Privacy & Terms.

Bij het gebruik van de open source software worden door Google “cookies” gebruikt. Op basis van deze “cookie” gegevens kunnen pseudo gebruiksprofielen van de bezoekers van onze homepage worden gemaakt. De aangewezen gegevens worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan derden, maar uitsluitend opgeslagen op de server die gebruikt wordt voor de werking van de website van ons bedrijf.

U kunt permanent opgeslagen cookies op uw apparaat te allen tijden verwijderen; dit kan met behulp van uw internetbrowser of met behulp van andere software. Als u permanente “cookies” van uw apparaat verwijdert, kan de volledige functionaliteit van onze website worden aangetast.

Wijziging van het privacy beleid
Om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen in uw en ons belang, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen of updates aan te brengen in dit privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u vriendelijk om het privacy beleid op onze website te bekijken en dit regelmatig te lezen.

Opmerking
We proberen de persoonlijke gegevens te beschermen in het kader van wat technisch en organisatorisch mogelijk is tegen toegang door derden. Volledige gegevensbeveiliging kan niet worden gegarandeerd bij communicatie via elektronische post (e-mails). Daarom raden wij u aan ons vertrouwelijke informatie per post te sturen.

Versie oktober 2019.