NedZink NOVA COMPOSITE

Dla NedZink NOVA COMPOSITE zastosowanie mają poza ogólnymi wytycznymi przetwarzania dla NedZink NATUREL, NOVA oraz NOIR, dodatkowe techniki przetwarzania.

Metody przetwarzania

Piłowanie

Panele NOVA COMPOSITE mogą być piłowane standardowymi maszynami, o ile narzędzia piłujące są hartowane. Przy użyciu standardowych narzędzi obustronne pokrycie tytan-cynkiem powoduje szybsze rozwarstwienie i wygładzenie krawędzi tnących.

Nożyce gilotynowe i standardowe narzędzia:

NOVA COMPOSITE może być cięte i perforowane standardowymi nożycami gilotynowymi i maszynami wytłaczającymi. Poprzez budowę NOVA COMPOSITE z dwóch warstw tytan-cynku z rdzeniem tworzywowym powstaje przy użyciu tych narzędzi lekkie zaokrąglenie krawędzi cięcia po stronie od której jest cięte lub tłoczone. Należy to uwzględnić w związku z estetyką. Jeśli pożądana jest ostra krawędź cięcia po widocznej stronie, należy ciąć lub tłoczyć od tylnej strony. Minimalna średnica perforacji, jak również minimalny dystans do krawędzi płyty wynosi 4 mm.

Frezowanie i kantowanie

Można obrabiać NOVA COMPOSITE specjalnie hartowanymi głowicami frezującymi. Należy unikać zadrapań widocznej strony spowodowane wiórami lub zbyt dużych ciśnień nacisku maszyny frezującej na panel. NOVA COMPOSITE po zakończeniu frezowania może być fazowane. Frezowanie powinno odbywać się wyłącznie przy maszynach do tego wyposażonych. Absolutnie konieczne jest, by zawsze pozostała grubość 0,2 mm rdzenia LDPE. Celem otrzymania gładkiej linii krawędziowej, przestrzegać należy minimalnej temperatury paneli przy kantowaniu wynoszącej 7° C. Niższe temperatury przy kantowaniu mogą wywołać pęknięcie krawędzi.

Gięcie i walcowanie

NedZink COMPOSITE formowane może być przy użyciu standardowych maszyn gnących i walcujących. Przy tym należy uwzględniać kilka zasad: minimalny promień gięcia wynosi 10x grubość płyty. Przed produkcją należy jednak wykonać próby, gdyż należy się spodziewać większych sił nawracających niż przy pełnych metalach. Powinna być stosowana folia ochronna (grubość 1 – 2 mm) celem uniknięcia uszkodzeń powierzchni poprzez  kładzenie oraz ruszanie na maszynach obróbczych jak np. stołach obróbczych. Kierunek walcowania NOVA ma duży wpływ na ciągliwość paneli. Przy zaokrągleniach w kierunku walcowania napięcia metali przejmowane są w mniejszym stopniu, co powodować może tworzenie pęknięć. Temperatura przetwarzania odgrywa szczególnie rolę w związku z NOVA. Podczas wykonywania prób przed produkcją, zapewniona powinna być zarówno odpowiednia temperatura otoczenia jak również temperatura prototypu, celem umożliwienia późniejszej reprodukcji ze zdefiniowanymi tolerancjami.

Nitowanie

Łączenie paneli NOVA COMPOSITE ze sobą oraz do podkonstrukcji nitami zrywalnymi jest racjonalną fachową techniką połączenia. Dla uniknięcia korozji stosowane nity zrywalne powinny być aluminiowe lub nierdzewne. Średnica wierceń dopasowana winna być do nitów oraz rozszerzalności paneli. Siła nitowania powinna być dopasowana do zastosowania paneli. Należy rozważyć ewentualne użycie podkładek dla rozkładu ciśnienia i uniknięcia wgnieceń. Długość nitów należy dopasować do całkowitej grubości mocowanych elementów. Odpowiedniość wybranej techniki mocowania powinna być sprawdzona w wcześniejszych testach. Celem zapewnienia poprawnie wyśrodkowanych wierceń mocujących, oba elementy winny być otworowane równocześnie przy użyciu wiertła centrującego.

W obszarze nitowania należy uprzednio usunąć folię ochronną.

Klejenie

Sklejanie NedZink NOVA COMPOSITE jest możliwe. Sposób oraz zastosowanie kleju, którego chcemy użyć w tym celu precyzuje jego producent.

Wiercenie

Otwory wiercone mogą być wykonywane w NedZink NOVA COMPOSITE przy użyciu standardowych wiertarek. Absolutnie konieczne jest centrowanie wiertła.

Przykręcanie

Przy widocznym mocowaniu paneli śrubami na elewacji, uwzględniona musi być wymagana odporność uderzeniowo-deszczowa. W tym celu należy ewentualnie podłożyć podkładki uszczelniające. Otwory na mocowanie śrubami zaś powinny być wystarczająco duże celem przejęcia ruchów rozszerzalności cieplnej. Zależnie od wymaganej statyki oraz podkonstrukcji dobiera się odpowiednio wymiar, ilość, pozycjonowanie i siłę docisku śrub.

Próbki

Aby stwierdzić trafność zastosowanych maszyn i narzędzi, nieodzowne są elementy testowe i próbne.

Kierunek ułożenia

Zawsze należy zwracać uwagę na oznaczony na odwrotnej stronie paneli NedZink NOVA COMPOSITE kierunek układania.

Instalacja/Montaż

Możliwe do zastosowania są cztery bazowe rodzaje montażu okładzin fasadowych

Klejenie, montaż na zacioskach, przykręcanie,  montaż zawieszeniowy. Dodatkowe metody zamocowań mogą wywodzić się od tych standardowych metod. NedZink NOVA COMPOSITE może zostać zamocowane jedną z wielu pospolitych metod przetwarzania. Celem wykorzystania szerokich możliwości tworzenia szczegółów oraz rozmiarowania paneli oraz kaset z NOVA COMPOSITE, zaleca się przed produkcją wykonać części testowe i próbne oraz uwzględnienie wszelkich obowiązujących i aktualnych zasad i wytycznych zależnie od oczekiwanego zastosowania. Konfekcjonowanie, produkcja oraz obróbka i montaż paneli oraz kaset jednoznacznie nie leżą w odpowiedzialności NedZink.

Konstrukcja kaset fasadowych

Dla zapewnienia długotrwałej odporności tytan-cynku, zapewnić należy niezaburzone tworzenie i utrzymanie warstwy ochronnej powierzchni (patyna). Konieczne są niezakłócony dostęp do tlenu w powietrzu oraz możliwość osuszania powierzchni. Dlatego przykładowo dolne, poziome strony kaset fasadowych należy wyposażyć w otwory odprowadzające wodę o średnicy min. 8 mm lub luki 5 x 20 mm. Należy je tak umiejscowić by odprowadzana woda nie kapała na przednią stronę kaset poniżej leżących. Należy wykluczyć kapilarność między kasetą, a podkonstrukcją oraz zadbać o wystarczającą wentylację. Całkowicie uszczelnić należy rowki na dolnych, poziomych stronach kaset. NedZink udzieli Państwu chętnie dalszych informacji. Ponadto należy zwracać uwagę na oznaczony na odwrotnej stronie NedZink NOVA COMPOSITE kierunek układania

Pobierz Wytyczne przetwarzania NedZink NOVA COMPOSITE  / Download Verarbeitungsrichtlinien NedZink NOVA COMPOSITE

Ogólne wytyczne przetwarzania dla NedZink NATUREL, NOVA oraz NOIR należy także stosować także dla NedZink NOVA COMPOSITE.

Właściwości materiałowe

NedZinkNATUREL to gołowalcowany tytan-cynk, produkowany wg. normy EN 988 i certyfikowany przez LRQA. NedZink NATUREL ma naturalną, lśniąco walcowaną powierzchnię. NedZink NOVA i NedZink NOIR to patynowane powierzchnie cynku, powstające w procesie fosfatyzacji. Jako materiał bazowy stosuje się gołowalcowany tytan-cynk NedZink NATUREL. Poprzez proces fosfatyzacji powstaje powierzchnia bardzo zbliżona do normalnej, powstającej naturalnie patyny. Właściwości cynku pozostają przy tym w pełni zachowane.

Każdy walcowany metal, więc także materiał NedZink wykazuje w pewnym stopniu napięcia wynikające z walcowania. Wynika to z procesu produkcyjnego i jest nieuniknione. Nowoczesna technika niweluje w dużym stopniu te napięcia. Mimo tego, może się zdarzyć, że po przetworzeniu materiału NedZink przez osoby trzecie, napięcia walcownicze ponownie wystąpią w małym stopniu.

Ochrona powierzchni

NedZink NATUREL dostarczany jest o powierzchni gołowalcowanej. Podczas kontaktu z powietrzem zewnętrznym i poprzez wpływ wilgotności powietrza czy też opady, tworzy się ochronna warstwa węglanu cynku, tzw. patyna. Proces ten zaczyna się bezpośrednio po montażu i trwa aż do utworzenia równomiernej powłoki ochronnej. Początkowo może powstać nierównomierny wygląd powierzchni w skutek tworzącej się warstwy patyny. Inne czynniki, które odgrywają rolę w tym procesie patynowania to: geometria budynku, warunki pogodowe podczas montażu, a także przechowywanie cynku tytanowego przed montażem.

NedZink NOVA i NedZink NOIR zachowują swe naturalne właściwości cynku, w związku z czym mogą wystąpić drobne przebarwienia. Dzięki specjalnemu procesowi produkcyjnemu kolor jest szczególnie jednolity, aczkolwiek podlegać może zawsze seriom produkcyjnym. Proszę zatem stosować zawsze materiał z jednej serii produkcyjnej na potrzeby danego projektu celem uniknięcia różnic kolorystycznych. Oznaczenie serii produkcyjnych znajduje się na odwrotnej stronie materiału.

NedZink NOVA i NedZink NOIR przerabia się zawsze w tym samym kierunku walcowania celem uniknięcia różnic kolorystycznych. Na odwrocie strzałkami oznaczony jest kierunek walcowania. Przed montażem należy sprawdzić kierunek walcowania.

Osadzanie się soli

W klimacie morskim i w pobliżu wybrzeży sól zawarta w powietrzu lub w wodzie może reagować z cynkiem tworząc chlorki cynku na jego powierzchniach, które nie zostaną zmyte wodą deszczową. Ujawnia się to nieodwracalnie w postaci białych plam, które jednak nie mają żadnego wpływu na funkcjonalność i nie prowadzą do korozji. (Przy braku deszczu lub powierzchniach osłoniętych przed deszczem powinno się regularnie czyścić (ciepłą) wodą.) NedZink nie odpowiada za efekty osadzania się soli

Anti-Fingerprint (AFP)

By uniknąć odcisków palców przy montażu i zoptymalizować przetwarzanie maszynowe, wprowadzono powłokę Anti-Fingerprint, która daje lekko błyszczącą powierzchnię. Połysk ten zmniejsza się z biegiem czasu.

Folia ochronna

Na życzenie NedZink NOVA może być dostarczane z tymczasową folią ochronną, zmniejszającą ryzyko uszkodzeń podczas przetwarzania. NedZink NOIR standardowo jest dostarczany z tą tymczasową folią ochronną. Folia nie jest trwale odporna na promienie ultrafioletowe i służy jedynie jako przejściowa ochrona. Dlatego folia bezpośrednio po montażu na budowie musi zostać usunięta. Dla bezproblemowego zdejmowania foli, temperatura materiału powinna wynosić min. 7° C. Folia nie może być przetwarzana w połączeniach, przykładowo w połączeniu falcowanym. Ponadto należy unikać dostania się wody pomiędzy cynk a folię. Jeśli NedZink NOVA lub NedZink NOIR zamówione zostaną bez foli, materiały te w wyniku tego będą wrażliwsze na zadrapania przy przetwarzaniu.

Montaż

Tytan-cynk NedZink może być stosowany na wentylowanych konstrukcjach, jak również na takich bez wentylacji tylnej. We wszystkich przypadkach należy przestrzegać odpowiednich zbiorów reguł jak np. znormalizowanych warunków wykonywania robót budowlanych, sztuki zawodowej etc., jak również zaleceń ze strony www.nedzink.comlub technicznych wytycznych NedZink.

Cynk to metal który pod wpływem temperatury się rozszerza lub kurczy. We wszystkich przypadkach montaż musi umożliwiać wolne termiczne rozszerzanie materiału.

Tytan-cynk i inne materiały

  • W nawiązaniu do różnic w potencjale elektrolitycznym tytan-cynk nie może być stosowany z następującymi metalami: złoto – platyna – srebro – nikiel – kobalt – kadm – chrom – pallad – rtęć. Przy połączeniu z metalami budowlanymi takimi jak np. miedź – ołów – żelazo i aluminium należy przestrzegać branżowych reguł.
  • Bezpośredni kontakt z betonem, wapnem, bitumem, zaprawą (i innymi alkalicznych produktami) powinien być unikany.
  • W powiązaniu z wyługowywaniem się drewna tytan-cynk nie może być stosowany w kombinacji z dachem trzcinowym i niektórymi deskami z drzew liściastych jak np. dąb, buk, cedr czerwony itd. Dla pozostałych rodzajów drewna odsyłamy na stronę internetową www.nedzink.com lub do wskazówek technicznych NedZink.
  • Odradzamy od kombinacji cynku z następującymi rodzajami klejów: silikony zawierające kwasy i żywice epoksydowe, kleje melaminowe, kleje fenolowo- formaldehydowe.

Lutowanie

Znaczną zaletą materiału NedZink jest możliwość zastosowania lutowania miękkiego jako techniki połączeń. W miejscach gdzie wymagane są solidne, wodoszczelne połączenia (przykładowo w rynnach dachowych) lutuje się przy użyciu miedzianej lutownicy, lutu ołowiano-cynowego oraz odpowiedniego płynu do lutowania.

Lutowanie NedZink NOVA oraz NOIR odpowiada lutowaniu nowego gołowalcowanego cynku, wymaga jednak dodatkowej uwagi. Dla dobrego połączenia lutowanego wpierw powierzchnie które będą lutowane muszą być całkowicie oczyszczone aż do bazowego metalu. W tym celu można szlifować lub wcierać warstwę patyny płynem lutowniczym, wycierając po kilku sekundach jego działania suchą szmatką. Istnieją różne marki płynów lutowniczych „nadających się do tytan-cynku”, które dają dobre efekty lutowania. Dalsze zalecenia lutownicze znajdą Państwo na www.nedzink.com.

Obróbka mechaniczna

Przy temperaturze materiału poniżej 7 °C zalecamy, nie formować istotnie cynku, by uniknąć uszkodzeń cynku (np. mikropęknięć).

Transport i magazynowanie

Przy transporcie należy koniecznie zadbać o solidne pakowanie, celem uniknięcia uszkodzeń cynku. Produkty NedZink zawsze muszą być w transporcie suche i wentylowane. Taśmy i arkusze muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami w transporcie (rysy, wgniecenia).

Magazynowanie materiału NedZink musi zapewniać warunki suche i wentylowane oraz chronić przed uszkodzeniami oraz w szczególności przed wysoką wilgotnością powietrza. Odradza się magazynowanie na zewnątrz.

NedZink GmbH

 

Dalsze informacje o produktach NedZink można uzyskać w wytycznych technicznych NedZink, dostępne do pobranie na niniejszej stronie internetowej. Istnieje także możliwość ich przesłania do Państwa w formie papierowej.

Niniejsze informacje stworzono z największą starannością. Dane w nich zawarte odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy oraz dają informacje o naszych produktach i ich możliwościach zastosowań. Na podstawie treści tych instrukcji nie można dochodzić żadnych praw.

Pobierz Wytyczne przetwarzania NedZink NATUREL, NOVA i NOIR