Gwarancja

INSTRUKCJE PRZETWARZANIA I MONTAŻU

Przetwarzanie odbywa się według fachowych reguł ZVSHK (niemiecki Związek Sanitaria Ogrzewanie Klimatyzacje) oraz ZVDH (niemiecki Związek Dekarzy), jak również technicznych wytycznych NedZink. Celem uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu produktów NedZink proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.nedzink.pllub www.nedzink.com.

Gwarancja

Techniczne Know-how i doświadczone zarządzanie jakością NedZink B.V. w połączeniu z regularnymi kontrolami jakościowymi przez niezależne instytuty kontrolne ręczą za stale wysoką jakość produkowanych półproduktów i prefabrykowanych wyrobów. NedZink oferuje swoim klientom z handlu, rzemiosła, planowania budowlanego pewność bezpośredniego prawa gwarancyjnego do szybkiej i fachowej regulacji szkód w czasookresie 10 lat.

Produkty

Pod tą deklarację gwarancji podlegają arkusze, taśmy i pasy z NedZink, prefabrykowane przez NedZink elementy dachowe i fasadowe z NedZink i produkowane przez NedZink profile blacharsko-budowlane z NedZink, w wykonaniu z NedZink NATUREL (gołowalcowany) lub NedZink NOVA (prefabrykowanie patynowane). NedZink B.V. w Budel – Dorplein / Holandia zapewnia dla produktów określonych wcześniej, dostarczanych i oznaczanych znakiem firmowym NedZink jako właściwość, że produkty te odpowiadają obowiązującym normom DIN i EN, jak również certyfikatowi produktowemu NedZink z jego wymogami. Przy utrzymaniu obowiązujących w momencie montażu wytycznych przetwarzania NedZink i fachowych reguł realizującego rzemiosła produkty będą trwale i w pełnym zakresie sprawne na okres gwarancji.

Czas gwarancji

Czas gwarancji wynosi 10 lat od 1 lipca roku produkcji. Rok produkcji jest podany na stemplu na wymienionych wcześniej produktach.

Odpowiedzialność

Jeśli podczas użytkowania wymienionych wcześniej produktów wystąpią szkody z:

 • błędów konstrukcyjnych za które odpowiada NedZink B.V.
 • błędów fabrycznych
 • błędów materiałowych
 • wad instrukcyjnych poprzez błędne instrukcje położenia i montażu
 • braków właściwości zapewnianych przez NedZink B.V. w certyfikacie produktowym
 • odstępstw od obowiązujących norm EN i DIN lub ogólnie obowiązujących urzędowych wytycznych, podstaw budowlanych i sprawdzania, urzędowych świadectw kontrolnych i orzeczeń dopuszczających to NedZink B.V. przejmie wynikające z tego zobowiązania.

W przypadku poprawek darmowa dostawa zastępcza na miejsce użytkowania elementów koniecznych do usunięcia szkody i przejęcie koniecznych kosztów demontażu i zabudowy wraz z kosztami odtworzenia pierwotnego stanu budynku aż do sumy maksymalnej szkód rzeczowych i osobowych dla każdego zajścia szkodowego do max. 1.250.000 €. Przejęcie szkód bazuje na cenach rynkowych w miejscu i czasie prac odtworzeniowych. W przypadku zmniejszenia wartości rekompensata wartości rachunku poprzez uzasadnione i stosowne zmniejszenie wartości aż do najwyższej sumy zajścia szkody w wysokości  300.000€. Po stwierdzeniu szkody NedZink B.V. zastrzega sobie, możliwość samodzielnego usunięcia szkody lub zlecić to wybranym na własny koszt. Realizacja tego prawa powinna być niezwłocznie przekazana stawiającemu roszczenie. O redukcję wnioskować można tylko wtedy , gdy NedZink B.V. odrzuci naprawę. Jeśli z kolei koszty poprawy stać będą w obiektywnej rozbieżności do istoty usterki, NedZink B.V. może wskazać składającemu roszczenie jego prawo do obniżenia ceny zakupu. Wyjaśnienie gwarancyjne obowiązuje także dla szkód, które podano wcześniej wiążąco, o ile powstaną one w okresie między zabudową, a odbiorem.

Powinność wnoszącego roszczenie

Wnoszący roszczenie jest zobowiązany

 1. Przestrzegać obowiązujących w momencie montażu instrukcji pokrycia i montażu oraz podania pisemnie zakresu zastosowania podanych produktów
 2. Montaż zgodny z przeznaczeniem przy zachowaniu reguł techniki obowiązujących przyjętych w momencie pokrywania lub zabudowy
 3. Natychmiastowe przedsięwzięcie wszelkich koniecznych działań celem minimalizacji szkody
 4. Natychmiastowe zgłoszenie wstąpionych szkód na NedZink. Zgłoszenie musi mieć miejsce w obrębie pięciu dni roboczych od momentu, w którym zgłaszający roszczenie stwierdził lub powinien stwierdzić, że szkoda wielce prawdopodobnie przypisana być powinna produktowi NedZink. Na wniosek NedZink zgłaszający roszczenie jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia przypadku szkody w okresie odpowiedniego terminu.
 5. NedZink musi mieć możliwość, stwierdzenia i oszacowania przed pracami naprawczymi szkód samodzielnie lub poprzez rzeczoznawców. W tym celu NedZink jest zobowiązany niezwłocznie po zgłoszeniu szkody zwrócić się do stawiającego roszczenie. Na życzenie NedZink należy przed rozpoczęciem prac gwarancyjnych przedłożyć kosztorys.
 6. Elementy przyczynowe dla szkody należy w każdym przypadku zachować aż do ostatecznego zakończenia sprawy szkodowej i udostępnić NedZink w razie wymagania.
 7. Jeśli któraś z wymienionych wcześniej powinności zostanie naruszona, NedZink zwolniony jest z odpowiedzialności. To samo dotyczy szkód, które nie powstałyby przy wystarczająco wczesnej reklamacji. Odpowiedzialność utrzymana jest więc nadal, o ile naruszenia pozostają bez wpływu na ustalenie wysokości szkody.

Ugoda i arbitraż

W przypadku sporów wynikających z gwarancji, zanim strony zwrócą się do należytych sądów, prowadzone będą rozmowy mające na celu zakończenie sporu na drodze polubownej ugody. Strony sporu porozumieją się na udział neutralnego rzeczoznawcę, który przygotuje techniczną opinię. Koszty ekspertyzy arbitrażowej przydzielone zostaną stronom zgodnie ze stopniem orzeczonego spowodowania szkody (ewentualnie jednej stronie). Droga sądowa pozostaje nienaruszona od niniejszej klauzuli rozjemczej. Sądem właściwym jest sąd w miejscu działalności strony korzystającej z gwarancji.

Czas trwania

Niniejsza deklaracja gwarancyjna wchodzi z życie ze skutkiem od 1. stycznia 2001.