Nevětrané konstrukce

 

Konstrukce bez odvětrání lze provádět pouze po kontrole, naplánování a detailním projednání se společností NedZink. V závislosti na typu střechy (např. plochá střecha; střecha se změnami sklonu; střecha s prostupy) může být účelné upřednostnit konstrukci bez odvětrání. Přitom se kladou vysoké požadavky na její přesné navržení a provedení každého detailu.

Transportvlhkosti

Nevětraná konstrukce NedZink je pouze v malé míře schopná odvádět ven vlhkost, která pronikne pod plech. K tomuto odvětrání směrem ven může docházet pouze při průchodu páry stojatými drážkami v teplém ročním období. Jestliže ale dochází k nadměrnému hromadění vlhkosti a odvětrání se děje příliš pomalu, než aby bylo možné zabránit výskytu koroze na spodní straně plechu, dochází v jejím důsledku ke škodám na nosné konstrukci nebo ke snížení odporu při průchodu tepla.

Možná obrana před hromaděním vlhkosti:

  •        odstranit vlhkost ze zabudovávaných stavebních hmot
  •        chránit stavbu před provlhnutím během doby výstavby
  •        eliminací difuze páry
  •        odstraněním tepelných mostů
  •        řádným řemeslným provedením

Vlhkost, které nelze zabránit, musí mít možnost, aby byla časem odvedena ven a přitom nezpůsobila žádné škody.

Vlhkost stavebních hmot

Použité stavební materiály musejí být při montáži suché a při skladování, dopravě a montáží je třeba je chránit proti provlhnutí způsobeném povětrnostními vlivy. Použijí se k tomu standardní stavební materiály, které jsou odolné vůči teplotám a deformacím.

Ochrana před provlhnutím během výstavby

Během provádění prací je třeba chránit vhodnými prostředky proti provlhnutí používané stavební hmoty, obzvlášť materiály jako dřevo a materiály z minerálních vláken, které mají vysokou schopnost absorpce vlhkosti. Tohoto lze dosáhnout např. dočasnou ochranou z fólií nebo plachet.

Difuze páry

Zabránění pronikání vlhkosti difuzí z vnitřního prostoru budov je dalším podstatným předpokladem pro funkční bezpečnost. K tomu se použije vzduchotěsná a parotěsná zábrana s hodnotou tlaku nasycené vodní páry ≥ 100 m podle DIN 4108. Kromě toho je potřeba dodržet normu DIN 4108, nařízení pro tepelnou ochranu a nařízení pro úspory energií v příslušném platném znění.

Tepelné mosty

Tepelné mosty mohou mít různé příčiny a svým působením mohou mít za následek pronikání zkondenzované vody do konstrukce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat uložení tepelné izolace tak, aby v ní nebyly spáry a mezery. Prostupující kotvicí prvky se volí a zabudovávají tak, aby byla zaručena bezvadná funkčnost bez následných škod.

Řemeslné provedení

Pro fungující konstrukci je nezbytné pečlivé provedení montážních prací v souladu s předpisy, obzvlášť se to týká detailů při napojení, protože vlhkost proniklou pod plech lze odvádět pouze velmi pomalu a v nepatrném množství.

Dělicí vrstva

Při provádění nevětraných konstrukcí s materiály NedZink se vždy namontuje přímo pod plech difuzní dělicí vrstva. Tím dochází k odstranění vlhkosti, která se dostane pod plech a časem je odvedena, aniž by způsobila škody.

Ochranná vrstva na spodní straně

Pro konstrukce se zvýšenými nároky (např. plovárny, velkokapacitní kuchyně) je k dispozici NedZink NOVA s ochrannou vrstvou na spodní straně.