NedZink Pro-Tec

Pro titanzinek NedZink Pro-Tec jsou kromě obecných pravidel společných s materiály NedZink NATUREL, NOVA, NEO a NOIR platné také další montážní postupy.

Nářadí a stroje

Mechanické a materiálové vlastnosti jsou stoprocentně identické jako u produktových řad NedZink NATUREL, NOVA, NEO a NOIR.

Pro zpracování (tj. řezání, tvarování, profilování) titanzinku je obecně vhodná většina běžného klempířského nářadí i strojů. Montážní pravidla uvedená u výše jmenovaných materiálů jsou do velké míry použitelná také pro zpracování titanzinku NedZink Pro-Tec. Tvarování a profilování musí být prováděno s minimálním poloměrem ohybu 2 mm (vnitřní poloměr) při tloušťce materiálu 0,80 mm. S vnitřním poloměrem ohybu 2,5 mm pak u materiálu o tloušťce 1 mm. Je třeba předcházet tomu, aby během montáže došlo k poškození povrchu, například v podobě hlubokých škrábanců. Proto je nutné před montáží vždy očistit nářadí a nástroje, stejně jako eliminovat další rizika poškození materiálu.

Skladování a přeprava

Během přepravy i skladování je důležité, aby nedošlo k poškození ochranného nátěru, který je na zadní straně titanzinku NedZink Pro-Tec.

Pájení

Abychom s materiálem NedZink NOVA Pro-Tec dosáhli kvalitního pájeného spoje, je třeba, aby byl nejprve odstraněn dočasný transparentní nátěr proti otiskům prstů a také dvojitý polymerní ochranný nátěr, který se nachází na zadní straně. Jedině za těchto podmínek lze zahájit pájení, které vyžaduje čistý kovový povrch.

Nosné konstrukce

Materiál NedZink Pro-Tec může být použit na nejrůznějších typech nosných konstrukcí, ať už na kovových či dřevěných. Při použití NedZink NOVA Pro-Tec lze mnohdy upustit od instalace strukturované dělicí rohože, která je jinak v takových případech potřeba. NOVA Pro-Tec se může pokládat přímo na separační vrstvu nebo na izolaci. Je nutné dát pozor na to, aby nedošlo k poškození spodní ochranné vrstvy během montáže nebo v důsledku dilatačních pohybů.

Použití

Titanzinek NedZink Pro-Tec lze na nosné konstrukce připevňovat několika způsoby. Může být přímo připevněn k podkladu a může být také zavěšen na nosné konstrukci. Možné je i lepení materiálu k podkladu, ale tady je vždy nutná konzultace s výrobcem lepidla.

Pokud se krytina připevňuje k nosné konstrukci pomocí příponek, je stejně jako u dalších titanzinkových materiálů třeba brát v potaz teplotní roztažnost, která může po chybné instalaci krytinu poškodit. Doporučuje se použít nerezové příponky se zaoblenými hranami, které lze zakoupit v mnoha provedeních. Ostatní spojovací prvky jako jsou šrouby, hřebíky a spony musejí být použity takovým způsobem, aby nehrozilo, že poškodí ochranný nátěr na zadní straně titanzinkového plechu.

Obecně platná pro titanzinek NedZink NOVA Pro-Tec jsou také montážní pravidla určená pro materiály NedZink NATUREL, NOVA, NEO a NOIR.

Charakteristika materiálu

NedZink NATUREL je přírodní titanzinek vyráběný podle normy EN 988 a certifikátu společnosti LRQA. NedZink NATUREL má hladký válcovaný povrch. Materiály NedZink NOVA a NedZink NOIR jsou naproti tomu předzvětralé typy titanzinku, které procházejí již ve výrobě úpravou povrchu. Základní materiálem pro jejich výrobu je ovšem stále přírodní titanzinek NedZink. Chemickou úpravou dojde k proměně jeho vzhledu směrem k přirozené patině. Všechny vlastnosti titanzinku přitom pochopitelně zůstávají zachovány.

Každý válcovaný materiál, titanzinek NedZink nevyjímaje, do určité míry vykazuje plošnou roztažnost. Je to jeden z důsledků výrobního procesu. Díky moderním technologiím je ovšem tento faktor redukován na minimum. Nicméně, v menší míře se může projevit, a to hlavně tam, kde nejsou se zpracováním titanzinku NedZink potřebné zkušenosti.

Povrchová ochrana

Jak již bylo řečeno, NedZink NATUREL má lesklý válcovaný povrch. Jeho vystavení vlivům klimatických podmínek, zejména pak vzdušné vlhkosti, vede k vytvoření ochranné vrstvy, která se nazývá patina. Tento proces začíná okamžitě po montáži materiálu a pokračuje do té doby, dokud není povrch jednolitě pokryt vrstvou patiny. V začátcích tvorby patiny se mohou na povrchu objevit barevně odlišná místa. Dalšími faktory, které hrají roli v tomto patinovém procesu, jsou: geometrie budovy, klimatické podmínky během montáže a skladování titanu zinku před montáží.

NedZink NOVA a NedZink NOIR jsou materiály, u kterých se drobné odlišnosti v odstínech také mohou objevit. Jednotný výrobní proces sice vede k dosažení extrémně přesných barevných odstínů, avšak vždy existuje možnost drobných rozdílů. Ty souvisejí s použitím materiálů pocházejících z několika výrobních šarží. Proto je třeba na stavbě používat krytiny s totožným číslem výrobní šarže. Toto číslo je vždy vytištěno na zadní straně materiálu.

Při montáži materiálů NedZink NOVA, NEO a NedZink NOIR je třeba respektovat směr válcování jejich povrchu. Tím se také předejde případným barevným odlišnostem. Směr válcování je naznačen šipkami na zadní straně materiálu. Před začátkem montáže je nutné toto zkontrolovat.

Působení soli

V přímořských oblastech může působením soli obsažené ve vzduchu a vodě docházet na titanzinkovém povrchu, který není omýván dešťovou vodou, k tvorbě bílých skvrn. Tyto skvrny ovšem nemají žádný dopad na vlastnosti titanzinku a nezpůsobují jeho korozi. Kvůli tomu, že některé plochy nejsou omývány deštěm, je ovšem třeba počítat s jejich pravidelným čištěním (teplou) vodou. Společnost NedZink upozorňuje, že není odpovědna za vznik solných efektů na povrchu krytin z titanzinku.

Ochrana proti otiskům prstů

Speciální nátěr určený pro ochranu před otisky prstů je na povrchu titanzinku proto, aby materiál netrpěl během montáže ani v průběhu strojního zpracování. Tento nátěr dává povrchu titanzinku mírně lesklý vzhled, který časem zmizí.

Ochranná fólie

Na požádání zákazníka může být materiál NedZink NOVA dodán s dočasnou ochrannou fólií, která snižuje riziko poškození během přepravy a montáže. Materiál NedZink NOIR je touto fólií opatřen standardně. Je třeba dodat, že fólie není trvale odolná vůči UV záření a je nutné ji používat skutečně pouze jako dočasnou ochranu povrchu. Proto by měla být odstraněna ihned po dokončení montáže. Teplota venkovního vzduchu přitom ovšem musí být minimálně 7 °C. Fólie by také neměla zůstat v místech spojů, zvláště pak ve falcích. Kromě toho je třeba dávat pozor také na to, aby se mezi fólii a titanzinek nedostávala vlhkost. Upozorňujeme, že pokud je s materiálem NedZink NOVA nebo NedZink NOIR manipulováno bez použití ochranné fólie, zvětšuje se tím riziko poškrábání povrchu.

Montáž

Titanzinek společnosti NedZink může být použit ve větraných i nevětraných konstrukcích. Ve všech případech je však nutné se řídit doporučeními pocházejícími z webu www.nedzink.com nebo z technických brožur společnosti NedZink.

Zinek je kov, který se rozpíná a smršťuje v závislosti na změnách teplot. Vzhledem k tomuto procesu, nazývanému taktéž dilatace materiálu, je nutné materiál při montáži správně dimenzovat, tvarovat i spojovat.

Snášenlivost titanzinku s jinými materiály

  • Kvůli rozdílům v elektrolytickém potenciálu nemůže být titanzinek používán v kombinaci s těmito kovy: měď – olovo – železo – zlato – platina – stříbro – nikl – kobalt – kadmium – chrom – cín – paladium – rtuť.
  • Vyloučen je také kontakt s betonem a materiály obsahujícími cement, ale také s vápnem, asfaltem a maltou.
  • Titanzinek nemůže být také použit tam, kde je pro konstrukci střech použito dřevo z tzv. Červeného cedru. Chcete-li si ověřit možnou kombinaci s jinými druhy dřeva, obraťte se na www.nedzink.com nebo vyhledejte informace v technických brožurách společnosti NedZink.
  • Nedoporučuje se kombinovat zinek s následujícími typy lepidel: na bázi silikonů a epoxidů, na bázi formaldehydů a melaminu.

Pájení

Hlavní výhodou titanzinku NedZink je možnost vytvářet pájené spoje. Zvláště pak v místech, kde jsou vyžadovány pevné a vodotěsné spoje, například u okapů. V takovém případě se pájení může provádět pomocí olova či cínu a příslušné pájecí pasty.

Materiály NedZink NOVA a NedZink NOIR se mohou pájet stejným způsobem jako přírodní zinek, ale je nutné postupovat s velkou opatrností. K tomu, aby se dosáhlo dobrého pájeného spoje, musí být nejprve předzvětralý povrch těchto materiálů zbaven vrstvy patiny. A to například obroušením nebo odstraněním patiny pomocí pájecí pasty, povrch je pak nutné hned po několika vteřinách otřít suchým hadrem. Na trhu je řada výrobců pájecích systémů vhodných pro titanzinek. Pokud si žádáte více informací o pájení, navštivte prosím web www.nedzink.com.

Mechanické ohýbání

Pokud je teplota materiálu nižší než 7 °C, není dovoleno titanzinek mechanicky ohýbat, aby tak nedošlo k jeho poškození (vzniku mikroprasklin)

Přeprava a skladování

Během přepravy musí být titanzinkový materiál vždy odpovídajícím způsobem zabalen tak, aby nebylo možné jeho poškození. Všechny materiály společnosti NedZink také musejí být vždy přepravovány v suchém a větraném prostoru. Titanzikové pásy a tabule je nutné při přepravě chránit před poškrábáním a promáčknutím.

Titanzinek NedZink musí být také skladován v suchých a větraných prostorech a je třeba, aby byl chráněn před poškozením a vzdušnou vlhkostí. Venkovní skladování se nedoporučuje.

NedZink GmbH

Pro více informací prosím využijte technické brožury společnosti NedZink. Dostupné jsou na našich webových stránkách. Můžeme vám je také poslat na vyžádání emailem. Tato montážní pravidla jsou vydávána s největší pečlivostí. Všechny informace v nich uvedené odpovídají současným poznatkům a poskytují přehled o našich výrobcích a jejich použití.

Ke stažení: montážní pravidla NedZink NOVA Pro-Tec