NedZink NUANCE

V případě materiálu NedZink NUANCE jsou kromě hlavních montážních pravidel shodných s materiály NedZink NATUREL, NOVA a NOIR uplatňována také další technická pravidla.

Povrch

Mechanické a materiálové vlastnosti jsou 100% identické s dobře známými produkty NedZink NATUREL, NedZink NOVA a NedZink NOIR.

Materiál NedZink NUANCE je předzvětralý titanzinek s použitím pigmentů. Konkrétně to vedlo k výběru pigmentů pro předzvětralý zinek v odstínech modré, červené a zelené barvy. Přirozené vlastnosti titanzinku jsou plně zachovány.

NedZink NUANCE je produkt se svými přirozenými vlastnostmi, což znamená, že se na jeho povrchu mohou objevit drobné barevné odlišnosti. Samozřejmě, že jednotný výrobní proces vede k extrémně přesným odstínům, ale vždycky je tady možnost určitých barevných variací (související s danou výrobní šarží). Proto, aby se předešlo výskytu odlišností, se doporučuje použít při každém projektu materiál ze stejné výrobní šarže. Výrobní číslo najdete vždy na zadní straně materiálu.

Montáž materiálu NedZink NUANCE je třeba vždy provádět ve stejném směru pokládky, aby se předešlo barevným odlišnostem. Správný směr je označen šipkami na zadní straně materiálu. Směr pokládky se musí vždy zkontrolovat ještě předtím, než se začne montáž materiálu.

Po mnoha letech postupně dojde k vymizení pigmentů NedZink NUANCE a na povrchu se objeví odstín předzvětralého titanzinku NedZink NOVA. Odolnost pigmentů je silně závislá na faktorech okolního prostředí, jako jsou umístění budovy, teplota, vystavení UV záření a kvalita ovzduší. Poškození, perforace a nepříznivé faktory životního prostředí mohou výrazně zkrátit životnost pigmentů.

Montáž

Tvarování a profilování materiálu musí být prováděno s minimálním poloměrem ohybu 2 mm (vnitřní poloměr) při tloušťce materiálu 0,70 mm. Je třeba předcházet tomu, aby během montáže došlo k poškození povrchu, například v podobě hlubokých škrábanců. Proto je nutné před montáží vždy očistit nářadí a nástroje, stejně jako eliminovat další rizika poškození materiálu, a to zvláště od jakýchkoli ostrých hran.

Pájení

Aby bylo možné titanzinek NedZink NUANCE správně pájet, je nutné pájený povrch v místě spojů nejprve zbavit pigmentu a krycí vrstvy patiny, a to až na základní povrch z materiálu NedZink NATUREL. Povrchová vrstva složená z barevného pigmentu a patiny musí být odstraněna až do momentu, kdy se objeví už jen pouze lesklý základní povrch, který je připraven k pájení dle pravidel pro lesklý titanzinek.

Ochranná fólie

Na požádání zákazníka může být materiál NedZink NUANCE dodán s dočasnou ochrannou fólií, která snižuje riziko poškození během přepravy a montáže. Je třeba dodat, že fólie není trvale odolná vůči UV záření a je nutné ji používat skutečně pouze jako dočasnou ochranu povrchu. Proto by měla být odstraněna ihned po dokončení montáže. Teplota venkovního vzduchu přitom ovšem musí být minimálně 7 °C. Fólie by také neměla zůstat v místech spojů, zvláště pak ve falcích. Kromě toho je třeba dávat pozor také na to, aby se mezi fólii a titanzinek nedostávala vlhkost. Upozorňujeme, že pokud je s materiálem NedZink NUANCE manipulováno bez použití ochranné fólie, zvětšuje se tím riziko poškrábání jeho povrchu.

Pro materiál NedZink NUANCE jsou také použitelná standardní montážní pravidla produktových řad NedZink NATUREL, NOVA a NOIR.

Charakteristika materiálu

NedZink NATUREL je přírodní titanzinek vyráběný podle normy EN 988 a certifikace společnosti LRQA. NedZink NATUREL má hladký válcovaný povrch. Materiály NedZink NOVA a NedZink NOIR jsou naproti tomu předzvětralé typy titanzinku, které procházejí již ve výrobě úpravou povrchu. Základní materiálem pro jejich výrobu je ovšem stále přírodní titanzinek NedZink. Chemickou úpravou dojde k proměně jeho vzhledu směrem k přirozené patině. Všechny vlastnosti titanzinku přitom pochopitelně zůstávají zachovány.

Každý válcovaný materiál, titanzinek NedZink nevyjímaje, do určité míry vykazuje plošnou roztažnost. Je to jeden z důsledků výrobního procesu. Díky moderním technologiím je ovšem tento faktor redukován na minimum. Nicméně, v menší míře se může projevit, a to hlavně tam, kde nejsou se zpracováním titanzinku NedZink potřebné zkušenosti.

Povrchová ochrana

Jak již bylo řečeno, NedZink NATUREL má lesklý válcovaný povrch. Jeho vystavení vlivům klimatických podmínek, zejména pak vzdušné vlhkosti, vede k vytvoření ochranné vrstvy, která se nazývá patina. Tento proces začíná okamžitě po montáži materiálu a pokračuje do té doby, dokud není povrch jednolitě pokryt vrstvou patiny. V začátcích tvorby patiny se mohou na povrchu objevit barevně odlišná místa. Dalšími faktory, které hrají roli v tomto patinovém procesu, jsou: geometrie budovy, klimatické podmínky během montáže a skladování titanu zinku před montáží.

NedZink NOVA a NedZink NOIR jsou přírodní materiály, u kterých se drobné odlišnosti v odstínech také mohou objevit. Jednotný výrobní proces sice vede k dosažení extrémně přesných barevných odstínů, avšak vždy existuje možnost drobných rozdílů. Ty souvisejí s použitím materiálů pocházejících z několika výrobních šarží. Proto je třeba na stavbě používat krytiny s totožným číslem výrobní šarže. Toto číslo je vždy vytištěno na zadní straně materiálu.

Při montáži materiálů NedZink NOVA a NedZink NOIR je třeba vždy respektovat směr pokládky. Tím se také předejde případným barevným odlišnostem. Směr pokládky je naznačen šipkami na zadní straně materiálu. Před začátkem montáže je nutné toto zkontrolovat.

Působení soli

V přímořských oblastech může působením soli obsažené ve vzduchu a vodě docházet na titanzinkovém povrchu, který není omýván dešťovou vodou, k tvorbě bílých skvrn. Tyto skvrny ovšem nemají žádný dopad na vlastnosti a funkčnost titanzinku a nezpůsobují jeho korozi. Kvůli tomu, že některé plochy nejsou omývány deštěm, je ovšem třeba počítat s jejich pravidelným čištěním (teplou) vodou. Společnost NedZink upozorňuje, že není odpovědna za vznik solných efektů na povrchu krytin z titanzinku.

Ochrana proti otiskům prstů

Speciální nátěr určený pro ochranu před otisky prstů (anglicky Anti-Fingerprint či zkráceně AFP) je na povrchu titanzinku proto, aby materiál netrpěl během montáže ani v průběhu strojního zpracování. Tento nátěr dává povrchu titanzinku mírně lesklý vzhled, který časem zmizí.

Ochranná fólie

Na požádání zákazníka může být materiál NedZink NOVA dodán s dočasnou ochrannou fólií, která snižuje riziko poškození během přepravy a montáže. Materiál NedZink NOIR je touto fólií opatřen standardně. Je třeba dodat, že fólie není trvale odolná vůči UV záření a je nutné ji používat skutečně pouze jako dočasnou ochranu povrchu. Proto by měla být odstraněna ihned po dokončení montáže. Teplota venkovního vzduchu přitom ovšem musí být minimálně 7 °C. Fólie by také neměla zůstat v místech spojů, zvláště pak ve falcích. Kromě toho je třeba dávat pozor také na to, aby se mezi fólii a titanzinek nedostávala vlhkost. Upozorňujeme, že pokud je s materiálem NedZink NOVA nebo NedZink NOIR manipulováno bez použití ochranné fólie, zvětšuje se tím riziko poškrábání jeho povrchu. 

Montáž

Titanzinek společnosti NedZink může být použit ve větraných i nevětraných konstrukcích. Ve všech případech je však nutné se řídit doporučeními pocházejícími z webových stránek www.nedzink.com nebo z technických brožur společnosti NedZink.

Zinek je kov, který se rozpíná a smršťuje v závislosti na změnách teplot. Vzhledem k tomuto procesu, nazývanému taktéž dilatace materiálu, je nutné materiál při montáži správně dimenzovat, tvarovat i spojovat.

Snášenlivost titanzinku s jinými materiály

  • Kvůli rozdílům v elektrolytickém potenciálu nemůže být titanzinek používán v kombinaci s těmito kovy: měď – olovo – železo – zlato – platina – stříbro – nikl – kobalt – kadmium – chrom – cín – paladium – rtuť
  • Vyloučen je také kontakt s čerstvým betonem a materiály obsahujícími cement, ale také s vápnem, asfaltem a maltou.
  • Titanzinek nemůže být použit také tam, kde je pro konstrukci střech použito dřevo z tzv. červeného cedru. Chcete-li si ověřit možnou kombinaci s jinými druhy dřeva, obraťte se na webové stránky www.nedzink.com nebo vyhledejte informace v technických brožurách společnosti NedZink.
  • Dále se nedoporučuje kombinovat zinek s následujícími typy lepidel: na bázi silikonů a epoxidů, na bázi formaldehydů a melaminu.

Pájení

Hlavní výhodou titanzinku NedZink je možnost vytvářet pájené spoje. Zvláště pak v místech, kde jsou vyžadovány pevné a vodotěsné spoje, například u okapů. V takovém případě se pájení může provádět pomocí olova či cínu a příslušné pájecí pasty.

Materiály NedZink NOVA a NedZink NOIR se mohou pájet stejným způsobem jako přírodní zinek, ale je nutné postupovat s velkou opatrností. K tomu, aby se dosáhlo dobrého pájeného spoje, musí být nejprve předzvětralý povrch těchto materiálů zbaven vrstvy patiny. A to například obroušením nebo odstraněním patiny pomocí pájecí pasty, povrch je pak nutné hned po několika vteřinách otřít suchým hadrem. Na trhu je řada výrobců pájecích systémů vhodných pro titanzinek, se kterými lze dosáhnout dobrých výsledků. Pokud si žádáte více informací o pájení, navštivte prosím web www.nedzink.com.

Mechanické ohýbání

Pokud je teplota materiálu nižší než 7 °C, není dovoleno titanzinek mechanicky ohýbat, aby tak nedošlo k jeho poškození (vzniku mikroprasklin).

Přeprava a skladování

Titanzinek je materiál, který musí být odpovídajícím způsobem chráněn proti poškození během přepravy. Produkty společnosti NedZink musejí být vždycky přepravovány v suchých a větraných prostorech. Titanzinkové pásy a tabule pak musejí být chráněny proti poškození během přepravy (poškrábání, promáčknutí).

Materiály společnosti NedZink musejí být skladovány v suchém a větraném prostoru a chráněny proti poškození a zvláště před působením vzdušné vlhkosti. Venkovní skladování se nedoporučuje.

NedZink B.V.

Pro více informací prosím využijte technické brožury společnosti NedZink. Dostupné jsou na našich webových stránkách. Můžeme vám je také poslat na vyžádání emailem. Tato montážní pravidla jsou vydávána s největší pečlivostí. Všechny informace v nich uvedené odpovídají současným poznatkům a poskytují přehled o našich výrobcích a jejich použití. Obsah těchto pravidel není nijak právně závazný. 

Ke stažení: Montážní pravidla NedZink NUANCE