Podkladní vrstvy

 

Jako podkladní vrstva se označuje vrstva nosné konstrukce, která se nachází přímo pod titanzinkovým plechem a jsou v ní uchyceny připevňovací prostředky.

Krycí vrstva má další úkoly, jako např.:

  •      přenos sání větru
  •      přenos stálého zatížení od vlastní hmotnosti zastřešení
  •      přenos nahodilého zatížení, jako např. zatížení sněhem
  •      stavebně-fyzikální aspekty, jako např. „nárazové působení“ proniklé vlhkosti
  •      požadavky protipožární ochrany

Podkladní vrstva musí být provedena ve spojení s nosnou konstrukcí tak, aby byl zajištěn bezpečný přenos působících zatížení podle DIN 1055 „Zatížení staveb“ a DIN 18339 „Klempířské práce“.

 

 

Zoom

Druhy pokladních vrstev pro pokládku

 

Pokládka materiálů NedZink se zpravidla provádí s plechy tloušťky 0,70 mm, ve zvláštních případech 0,80 mm nebo 1,00 mm. Protože se jedná o tenké plechy, nejsou tyto krytiny samonosné a vyžadují celoplošnou, tuhou podkladní vrstvu. Kromě toho je možné použít systémové profily a krytinové formáty jako tvarově stabilní prvky (např. systém NedZink). V těchto případech stačí laťování. Další oblast představují nevětrané konstrukce v jejich mnoha různých specifikacích. V další kapitole budeme pojednávat o nejpoužívanějších podkladních vrstvách pro větrané a nevětrané konstrukce s měkkou tepelnou izolací.

Dřevěné bednění

 

V praxi je nejčastějším druhem podkladu bednění z dřevěných prken. Používají se nehoblovaná, hraněná prkna z jehličnatého dřeva, sušená na vzduchu. Vhodnost použití dřevěného bednění jako podkladu souvisí s jeho snadnou zpracovatelností, dobrými stavebně-fyzikálními vlastnostmi, jednoduchou technikou připevnění a flexibilní možností použití. Požadavky jsou stanoveny v DIN 18334 „Tesařské práce a zpracování dřeva“ a DIN 4071:

Třída třídění: S 10
Minimální tloušťka: 24 mm
Maximální šířka: 160 mm

 

V praxi jsou obvyklé následující rozměry:

Tloušťka: 24 mm; 30 mm
Šířka prkna: 80 mm – 140 mm

 

Mohou být požadovány i větší tloušťky prken, jestliže je nutno použít delší připevňovací prostředky v důsledku vyššího zatížení, např. v důsledku sání větru u větších výšek budov. Totéž platí pro velké rozteče nosných konstrukcí.

Šířky prken jsou omezeny na uvedené velikosti, aby se předešlo možnému vzniku mezer během vysychání dřeva. Je nutné dbát na to, aby se dřevo s vlhkostí menší než 20 % pokládalo pravou stranou nahoru.

U konstrukcí s materiály NedZink mohou zůstat mezi prkny spáry o šířce 5 – 10 mm.

Hlavičky připevňovacích prostředků (hřebíků; kolíků, vrutů) se musejí dostatečně zapustit.

Směr pokládání bednění by měl být v pravém úhlu ke směru krytí. Jestliže to není možné, potom je třeba usilovat o ostrý úhel vzhledem k okapu. Jinak existuje nebezpečí, že připevňovací prostředky budou umístěny ve spárách mezi prkny nebo budou připevněny pro příslušnou řadu tašek pouze v jedné délce prkna.

Stavební překližková deska BFU

Stavební překližkové desky BFU se vyrábějí minimálně ze tří překližkových vrstev, které jsou sklíženy do kříže. Stavební překližkové desky BFU poskytují vysokou stabilitu a díky dodávaným tvarům s relativně velkými plochami jsou vhodné jako podklad při zvýšených nárocích; jako jsou např. velké vzdálenosti krokví nebo komplikované rozdělení ploch.

Používají se desky podle DIN 68705 typu BFU(-BU) 110 G. Minimální použitá tloušťka se řídí podle délky použitých připevňovacích prostředků.

Doporučuje se minimální tloušťka 22 mm.

Příslušné tloušťky podkladu lze podle potřeby také dosáhnout několika vrstvami tenčích stavebních překližkových desek BFU.

Nepodpírané spoje desek se provedou z důvodu přenosu síly technikou na pero a drážku. Desky se pokládají na vazbu, křížové styky jsou nepřípustné.

Je nutné zohlednit roztažnost desek do délky a uvažovat s ní při stanovení vhodné šířky spáry.

Vzhledem ke speciálnímu povrchu a malému podílu spár u podkladu z překližkových desek BFU se v nich neukládá vlhkost, na rozdíl od dřevěného bednění. Proto se vždy při použití NedZink v tomto spojení pokládá pod plech strukturovaná dělicí vrstva, která zajišťuje odvětrání vlhkosti.

OSB desky

Desky OSB se vyrábí lepením z různě dlouhých třísek. Z důvodu uložení třísek v převažujícím směru se desky chovají jinak při ohýbání v podélném a jinak v příčném směru. Jako podkladní vrstva se použije deska typu OSB/3.

Při použití jako podklad pro NedZink je vždy nutno aplikovat strukturovanou dělicí vrstvu, která zajišťuje odvětrání vlhkosti. Pro minimální tloušťku a chování povrchu platí to, co bylo uvedeno pro stavební překližkové desky BFU.

Dřevotřískové desky

Jestliže jsou na konstrukci kladeny zvýšené protipožární požadavky, lze použít jako podklad pro NedZink dřevotřískové desky třídy B1, A2. Tyto dřevotřískové desky vykazují díky minerálnímu pojivu (např. cement) zvýšenou odolnost vůči požáru a stabilnější chování ve vlhkém prostředí než obvyklé dřevotřískové desky. Zpravidla nejsou odolné proti tlakové vlně. Je potřeba použít vhodné připevňovací prostředky, například nýty.

Při použití jako podklad pro NedZink se aplikuje strukturovaná dělicí vrstva, která zajišťuje odvětrání vlhkosti. V opačném případě existuje možnost, že pod plechem trvale zůstane vlhkost, protože schopnost desek přijímat vlhkost je velmi omezená.

Beton a přírodní kámen

U malých ploch a střech, obzvlášť při pracích na památkově chráněných objektech, může být nutností pokládat NedZink na podklad z kamene nebo betonu. Při práci s přírodním kamenem platí především z estetického hlediska co možná nejmenší rozsah použití plechové ochrany proti nepříznivým vlivům. Před montáží profilů NedZink je nutné dbát na dostatečné zatvrdnutí resp. ztuhnutí betonu. Povrchy musí být hladké a bez prachu.

Aby se předešlo působení škodlivých vlivů podkladní vrstvy, jako např. zásadám, zabuduje se vždy pod NedZink vhodná dělicí vrstva. U menších ploch je přitom možné upustit od nutnosti dodržení vzdáleností mezi podkladem a samotnou krytinou.

Připevnění kovových částí lze provádět mechanicky, např. hmoždinkami/šrouby nebo vhodnými lepidly, jestliže upustíme od dělicí vrstvy.

Izolační hmoty

U nevětraných konstrukcí se jako podkladní vrstva používají izolační hmoty z různých materiálů a v různých tvarech. Tyto konstrukce lze také provádět s materiály NedZink. Protože se přitom jedná o specifické konstrukce konkrétních objektů, doporučujeme konzultovat tuto problematiku s našimi aplikačními techniky.

Trapézové profily

Při zvýšených požadavcích na protipožární ochranu podle A1 ve strmých a svislých plochách lze použít jako podkladní vrstvu trapézové profily z oceli nebo hliníku.

Je nutné počítat s tím, že trapézové profily nepodporují montované opláštění NedZink v celé ploše. Dostatečnou ochranu proti korozi je třeba zajistit podle DIN 55928. Upevnění prvků kovového opláštění se provádí nýty nebo šrouby.

Nosné konstrukce pro fasádní systémy

Pro z výroby tvarované profily fasád jsou k dispozici různé systémy konstrukcí z kovu (pozinkované oceli/hliníku) a dřeva. Způsob provedení je rozdílný (např. konzolové systémy/Z-profily), zajišťují ale vždy pro několik funkcí:

 – ukotvení tepelné izolace

 – vytvoření odvětrávané mezery

  •       bezpečné připevnění s ohledem na zatížení a sání větru
  •       zachycení a připevnění opláštění NedZink

Nosné systémy a pro ně vhodné připevňovací prostředky jsou zpravidla zařazeny mezi nehořlavé. Při použití těchto systémů je třeba využít technického poradenství, které se vztahuje k danému objektu s ohledem na příslušné normy výrobce.