Podkłady pokrycia

Podkładem pokrycia w kontekście przetwarzania NedZink w budownictwie nadziemnym określa się warstwę podkonstrukcji mieszczącą się bezpośrednio pod metalem, która utrzymuje metalowe poszycie oraz przyjmuje elementy mocujące.

Ponadto podkład pokrycia spełnia dodatkowe funkcje, takie jak np.:

  • przyjęcie sił ssących wiatru
  • przyjęcie sił własnego ciężaru pokrycia
  • przyjęcie sił nacisku jak np. ciężaru śniegu
  • aspekty budowlano-fizyczne jak np. „działanie buforowe” wciągania wilgoci
  • techniczne wymogi przeciwpożarowe

Podkład pokrycia musi być wykonany wraz z podkonstrukcją nośną, by działające obciążenia wg normy DIN 1055 „Założenia obciążeniowe budowli“ oraz DIN 18339 „Prace blacharskie“ zostały bezpiecznie przejęte.

 

Zoom

Rodzaje podkładów pokrycia dla prac z rąbkiem


Prace z rąbkiem w technice blacharskiej z NedZink z reguły wykonywane są z blach lub taśm o grubości 0,70 mm, w szczególnych przypadkach 0,80 mm lub 1,00 mm. Dlatego, że mamy tu do czynienia z blachami cienkimi, te pokrycia nie są samonośne, ale wymagają cało powierzchniowego, sztywnego podkładu krycia. Ponadto możliwe jest zastosowanie sytemu profili i szar jako jednostki stabilizującej (np. system NedZink). Wtedy wystarczające jest łatowanie. Kolejny obszar stanowią konstrukcje niewentylowane w wielu różnych odmianach. W dalszej części ma być mowa o najpopularniejszych podkładach krycia dla konstrukcji wentylowanej i i nie wentylowanej z miękką izolacją termiczną. 

Deskowanie


Zdecydowanie najczęstszą formą podkładu krycia w praktyce jest deskowanie. Stosowanie są nieoheblowane, równolegle impregnowane deski z drewna iglastego w suchym stanie. Dobra przydatność deskowania bazuje na jego łatwej przetwarzalności, pozytywnych własnościach budowlano-fizycznych, łatwej technice mocowania i elastycznej stosowalności. Wymogi ustanawia norma DIN 18334 „Prace ciesielskie i budowlane z drewna“ oraz norma DIN 4071:

Klasa gatunku: S 10
Grubość minimalna: 24 mm
Maksymalna szerokość : 160 mm


W praktyce pospolite wymiary to:

Grubość: 24 mm; 30 mm
Szerokość taśmy: 80 mm – 140 mm

 

Zwiększone grubości desek mogą być oczekiwane, jeśli stosowane muszą być dłuższe elementy mocujące w skutek zwiększonych obciążeń, np. obciążenia sił ssących wiatru przy dużych wysokościach budynków. To samo dotyczy rozpiętości podkonstrukcji nośnej.

Szerokości desek ograniczone są podanymi wielkościami, unikając możliwych szpar przy dużych szerokościach podczas wysychania drewna. Należy zwracać uwagę by kłaść drewno o zawartości wilgoci mniejszej niż 20 procent masy stroną rdzeniową do góry.

Dla konstrukcji z NedZink pozostać mogą szpary 5 – 10 mm między deskami.
Należy wystarczająco zagłębić główki elementów mocujących (gwoździe, sztyfty).


Kierunek układania deskowania powinien wskazywać prostokątnie kierunek pokrycia. Jeśli to niemożliwe, dążyć należy do ostrego kąta w kierunku okapu. W innym przypadku istnieje zagrożenie, że elementy mocujące pokrycia trafią na fugi deskowe lub dany pas w ogóle umocowany będzie jedynie na jednej desce.

 

Sklejka budowlana

 

Budowlane płyty sklejkowe produkowane są z minimum trzech warstw forniru klejonego krzyżowo. Poprzez wysoką stabilność własną oraz relatywnie wielkoformatowe oferowane rozmiary sklejka budowlana nadaje się jako podkład pokryciowy wysokich wymagań; jak np. duże odstępy szpar lub skomplikowany podział powierzchni.

Stosuje się płyty wg normy DIN 68705 typ BFU(-BU) 110 G. Stosowana grubość minimalna uzależniona jest od długości zastosowanych elementów mocowań.
Zalecana jest grubość minimalna w wysokości min. 22 mm.

Oczekiwana grubość nominalna może opcjonalnie także zostać osiągnięta (np. zaokrąglone powierzchnie) poprzez większą ilość warstw cieńszych płyt sklejkowych.

Nie podparte fugi płyt w celu przeniesienia siły należy wykonać w technice wpustów/sprężyn. Płyty należy kłaść na zakładkę krzyżową. Połączenia krzyżowe narożne są niedopuszczalne.

Należy uwzględnić wydłużenie wzdłużne płyt i zniwelować je odpowiednią szerokością fug.
 

W odróżnieniu do deskowania położone płyty sklejkowe nie są w stanie „magazynować wilgoci“ poprzez zachowanie powierzchniowe oraz mały udział fug. Dlatego przy użyciu
materiałów NedZink, poniżej metalu zamontować należy zawsze strukturalną, utrzymującą dystans membranę.

 

Oriented Strand Boards – płyty OSB

Płyty OSB – produkowane z długich wiórków w procesie klejenia. Zależnie od kierunku wiórów kierunek gięcia wzdłużnego i poprzecznego zachowuje się różnorako.

Stosowany jako podkład pokrycia jest typ płyty OSB/3.

Przy użyciu jako podkład pokrycia materiałów NedZink należy zamontować każdorazowo strukturalną i utrzymującą dystans membranę. Dla grubości minimalnej oraz zachowania powierzchni obowiązuje to samo o czym była mowa dla płyt sklejkowych.

Płyta wiórowa wiązana mineralnie

Jeśli konstrukcja ma odpowiadać podwyższonym wymogom przeciwpożarowym, jako podkład pokrycia z NedZink stosować można płyty wiórowe wiązane mineralnie klas budowlanych B1, A2. Te płyty wiórowe przez swe mineralne wiązania (np. cement) wykazują wyższy opór przeciw obciążeniu pożarowym i stabilniejsze zachowanie wilgociowe niż zwykłe płyty wiórowe. Z reguły nie są one stabilne przeciwko obciążeniom uderzeniowym. Należy do nich odpowiednio dopasować elementy mocujące.

Haftry umocować należy przystosowanymi nitami.

Przy użyciu jako podkład pokrycia materiałów NedZink należy zamontować każdorazowo strukturalne i utrzymującą dystans membranę. W innym przypadku istnieje możliwość długoterminowego pozostawania wilgoci pod metalem, gdyż zdolność jej przejmowania przez płyty jest bardzo ograniczona.

 

Beton i kamień naturalny

Przy małoczęściowych powierzchniach i pokryciach, szczególnie przy pracach ochrony zabytków, może być konieczne układanie NedZink na podkładzie z kamienia lub betonu. Przy tym szczególnie istotne pod względem estetycznym przy pracach z kamieniem naturalnym jest możliwie małe zgrubienie metalowego pokrycia zabezpieczającego

Uwzględnić należy wystarczające twardnienie przed montażem profili NedZink. Powierzchnie muszą być gładkie i wolne od kurzu.

Celem uniknięcia negatywnych wpływów jak np. alkaliów z podkładu pokrycia, należy w połączeniu z NedZink zamontować zawsze odpowiednią warstwę oddzielającą. Przy tym przy małych powierzchniach można zrezygnować z funkcji utrzymującej odstęp. 

Umocowanie produktów metalowych może odbyć się mechanicznie np. kołkami rozporowymi lub śrubami albo przy rezygnacji z warstwy oddzielającej (membrany) odpowiednim klejem.


Materiały izolacyjne

Materiały izolacyjne w różnych formach stosowane są jako podkład pokrycia przy nie wentylowanych konstrukcjach. Konstrukcje te zasadniczo mogą być także wykonane z NedZink. Dlatego, że najczęściej konstrukcje są obiektowo indywidualne oraz wymagają doradztwa, prosimy o bezpośrednie zapytanie do naszego działu technicznego.

 

Profile trapezowe

Przy zwiększonych wymogach przeciwpożarowych wg A1, w obszarach o stromym nachyleniu lub pionowych zastosować można profile trapezowe ze stali lub aluminium jako podstawę pokrycia.

Należy zwrócić uwagę, że profile trapezowe nie wspierają okładziny NedZink na całej ich powierzchni. Zapewnić należy wystarczające zabezpieczenie korozyjne wg DIN 55928.

Mocowanie haftów metalowej okładziny następuje za pomocą nitów lub śrub.

 

Podkonstrukcje systemów fasadowych

Dla montażowych profili fasadowych fabrycznie formowanych wstępnie do dyspozycji są różnorodne systemy podkonstrukcji metalowe (stal ocynkowana / aluminium)  lub drewniane.

Sposób funkcjonowania jest różny (np. systemy konsolowe /profile Z), służy on jednak zawsze wielu zadaniom:

  • utrzymanie izolacji termicznej
  • wentylacja
  • bezpieczne umocowanie przeciw obciążeniom statycznym i ssącym wiatru
  • przyjęcie i umocowanie okładzin NedZink

Systemy oraz odpowiednie dla nich elementy mocujące z reguły są niepalne.

Przy zastosowaniu tych systemów konieczne jest obiektowe doradztwo z uwzględnieniem wytycznych producenta.