Výpočet odvodnění střechy

 

Poznámky k dimenzování
Dimenzování odvodnění střechy, a tím přiřazení velikosti okapového žlabu, závisí na množství srážek, základní ploše střechy (půdorysné ploše) a koeficientu odtoku (sklon, vlastnost povrchu). Pro toto dimenzování platí průtočné plochy vypočtené ze světlých rozměrů. U dešťových svodů s pravoúhlým průřezem musí mít nejmenší strana minimálně velikost průměru (jmenovité velikosti) příslušného dešťového svodu s kruhovým průřezem. Z důvodu zvýšeného nebezpečí znečištění okapových žlabů se dimenzují dešťové svody, aby se zabránilo proniknutí dešťové vody z okapového žlabu do budovy, na množství srážek minimálně 300 I/(s x ha).

Základem pro dimenzování podle DIN 1986 – 2 jsou půlkulaté kotlíky. Umožňují z hlediska odtoku vody nejpříznivější přechod z okapového žlabu do dešťového svodu.

U jiných tvarů kotlíků je třeba uvažovat s rozměrově většími dešťovými svody.

Pojmy: Množství srážek (r):

Množství srážek (r) je měřený součet dešťových srážek v časové jednotce, vztahující se k ploše v l/(s x ha).

Součet dešťových srážek se definuje měřenou výškou dešťových srážek v závislosti na době trvání deště. Při dimenzování odvodnění střech je rozhodujícím faktorem intenzivní zatížení vodou v krátké časové jednotce a jeho četnost v dané lokalitě.

Odtok dešťové vody Q:

Odtok dešťové vody je definovaný jako množství vody, které je přivedeno za vteřinu do odvodňovacího systému (l/s).

Množství odtoku dešťové vody (qr):

Odtok dešťové vody vztažený na plochu v l/(s x ha).

Koeficient odtoku (ψ):

Poměr množství odtoku dešťové vody k množství srážek (viz tabulka 6).

Jmenovitá velikost:

Údaj o velikosti pro všechny druhy střešních okapových žlabů a dešťových svodů, vztahující se k šířce přířezu (provedení) resp. vnitřnímu průměru.

Půdorysná plocha střechy (A):

Půdorys šikmé střechy promítnutý do vodorovné úrovně.

Koeficienty odtoku ψ ke stanovení odtoku dešťové vody Q

Tabulka 6

 

Druh ploch Koeficienty odtoku ψ

Druh ploch

Koeficienty odtoku ψ
– střešní plochy, které nejsou retenční 1,0 ozeleněné střešní plochy
– pro extenzivní ozelenění
0,3
– štěrkové střechy 0,5 -pro extenzivní ozelenění
 tloušťka vrstvy více než 10 cm
0,3
    – pro extenzivní ozelenění
 tloušťka vrstvy méně než 10 cm
0,3

 

9.3.1 Tabulky pro dimenzování a příklady

 

9.3.1.1 Zjednodušené dimenzování podle tabulky 7

Dimenzování odvodnění střech podle EN 12 056-3 a DIN 1986-100

 

Odtokové množství lze stanovit následovně:

Q = r T/Tnx ψ x A x (1 / 10000)

Tabulka 7

 

Okapový žlab Dešťový svod  s hrdlem Q Navazující plocha střechy při množství srážek r v l/s/ha
Jmenovitý rozměr d v mm Q v l/s 250 300 350 400

250

76

2,6

102,5 m2

85,5 m2

73,2 m2

64,1 m2

333

100

4,6

185,9 m2

154,9 m2

132,8 m2

116,2 m2

400

120

7,6

302,4 m2

252,0 m2

216,0 m2

189,0 m2

 

s půlkulatým hrdlem

 

     250

    76

    1,7

    67 m2

    56 m2

    48 m2

    42 m2

280

87/76

2,1

85 m2

71 m2

61 m2

53 m2

333

100

3,5

138 m2

115 m2

99 m2

86 m2

400

120 5,7 228 m2 190 m2 163 m2 143 m2

 

Tato tabulka se vztahuje na kulaté dešťové svody.

Při dimenzování odvodnění střechy je třeba provést následující výpočty:

  • Stanovení množství srážek
  • Množství srážek vydělit počtem stávajících domovních přípojek
  • Dimenzování dešťového svodu podle DIN EN 12 056-3
  • Přiřazení okapového žlabu podle EN 12 056-3

9.3.1.2 Podrobné dimenzování na základě příkladů a podle tabulky 8

Dimenzování dešťových svodů, přiřazení okapových žlabů podle DIN 12 056-3

Tabulka 8

 

   Dešťový svod Přiřazený okapový žlab
   půlkulatý(2)  hranatý(2)
Připojovaná plocha dešťových srážek při max. množství srážek Odtok dešťové vody (2) Jmenovitá velikost Průřez Jmenovitá velikost Průřez okapového žlabu

Jmenovitá velikost

Průřez okapového žlabu
r = 300l/(s x ha) m2 Q zul l/s Ø v mm cm2 mm cm2 mm cm2
040 1,2 060 028 200 025 200 28
060 1,8 070 038
086 2,6 080 050 250 043 250 42
        280 063
156 4,7 100 079 333 092 333 90
253 7,6 120 113 400 145 400 135
283 8,5 125 122
459 13,8 150 177 500 245 500 220

 

1) Jestliže je místní množství srážek větší než 300 l/(s x ha), musí se počítat s příslušnými hodnotami (viz příklad výpočtu II).

2) Uvedené hodnoty vyplývají z trychtýřovitých/půlkulatých kotlíků. U jiných typů kotlíků se zmenší připojované půdorysné plochy střechy asi o 30 %.

 

Příklad I:      
Místní množství srážek: r < 300 I/(s x ha)  
Odtok dešťové vody: Q = A x r T(n) x ψ x (1/10000) in I/s  
Dimenzované množství srážek: r T(n) = 300 I/(s x ha)  
Plocha, na kterou dopadají dešťové srážky: A = 12,5 m x 17,5 m A = 220 m2
Koeficient odtoku: ψ =1,0 (střecha, nevyštěrkovaná)  
Odtok dešťové vody: Q = 220/10000 x 300 x 1,0 Q = 6,6 l/s

 

Následující dešťový svod zvolený podle tabulky 8 pro Q = 7,6 l/s:

Provedení:

1 dešťový svod se jmenovitým rozměrem 120 mm, přiřazený půlkulatý žlab jmenovité velikosti 400 mm nebo volitelně 2 dešťové svody se jmenovitým rozměrem 100 mm, přiřazený půlkulatý žlab jmenovitého rozměru 333 mm.

Příklad II:      
Místní množství srážek: r > 300 I/(s x ha)  
Odtok dešťové vody: Q = A x r T(n) x ψ x (1/10000) in I/s  
Dimenzované množství srážek: r T(n) = 400 I/(s x ha)  
Plocha, na kterou dopadají dešťové srážky: A = 12,5 m x 17,5 m A = 220 m2
Koeficient odtoku: ψ = 1,0 (střecha, nevyštěrkovaná)  
Odtok dešťové vody: Q = 220/10000 x 400 x 1,0 Q = 8,8 l/s

 

Následující dešťový svod zvolený podle tabulky 8 pro Q = 13,8 I/s:

 

Provedení:

1 dešťový svod se jmenovitým rozměrem 150 mm, přiřazený půlkulatý žlab jmenovité velikosti 500 mm nebo volitelně 2 dešťové svody se jmenovitým rozměrem 100 mm, přiřazený půlkulatý žlab jmenovitého rozměru 333 mm.

 

Tabulka 9


Zoom

 

Jmenovitá velikost svodové roury – Nenngröße Fallrohr

Přiřazený žlab – zugeordnete Dachrinne

Odvodňovaná půdorysná plocha střechy – zu entwässernde Dachgrundfläche

Základy pro dimenzování jsou definovány v DIN 1986. V grafu je znázorněno zjednodušené stanovení potřebných velikostí dešťových svodů v závislosti na odvodňované půdorysné ploše střechy. Zakládá se na množství srážek 300 l/(s x ha). Pro větší množství vody se musí dimenzovat v závislosti na tomto množství.

Další zásady pro dimenzování jsou uvedeny v bodě 4. „Směrnice pro provádění klempířských prací na střeše a fasádě “ (klempířské práce).