Konstrukce s odvětráním zezadu

 

Konstrukce střech a stěn odvětrávaných vzduchovou mezerou pod krycí vrstvou mají odvádět na základě fungujícího pohybu vzduchu vlhkost proniklou do konstrukce pomocí otvorů pro přiváděný a odváděný vzduch.

Aby se zajistila bezpečná a spolehlivá funkce odvětrávané konstrukce, je nutné dodržet některé předpoklady:

  •  Větraná mezera nemůže vyrovnat pochybení vzniklá při zajištění vzduchutěsnosti celé konstrukce
  • Je nutné zabudovat vhodné vzduchové zábrany a parozábrany a připojit je na navazující stavební konstrukce tak, aby byly vzduchotěsné
  • Vedení vzduchu musí umožňovat kontinuální proudění vzduchu
  • Používané materiály musí být zcela suché
  • Po dobu výstavby se přechodně chrání otevřené spoje a spáry proti pronikání vlhkosti ze srážek
  • Na těsno uložené tepelné izolace

Hlavní působení fungujícího odvětrání:

Obsah vlhkosti ve vnějším vzduchu

V závislosti na obsahu vlhkosti ve vnějším vzduchu, který proudí dovnitř, může docházet při stejném objemu vzduchu k odvětrání různých objemů vlhkosti.

Proudění vzduchu

Je třeba navrhovat pokud možno přímé větrané mezery bez jakýchkoliv omezení.

Zahřátí proudu vzduchu zbytkovým teplem zevnitř budovy

Se zlepšenou kvalitou izolačních materiálů, jejich stále větší tloušťkou a z toho vyplývající lepší tepelnou ochranou dochází ke stále menšímu prostupu „tepla“ do větrané mezery. Tím odpadá faktor, který bylo v minulosti nutno zohlednit v dimenzování větrané mezery.

Tloušťka větrané mezery

V závislosti na sklonu konstrukce je nutno dodržet minimální tloušťky větrané mezery.

Tabulka 1:

Sklon Tloušťka vzduchové mezery Velikost přiváděcího otvoru ve vztahu ke střešní ploše Velikost odváděcího otvoru ve vztahu ke střešní ploše
≥3° ≤20° 100 mm 1/500 1/400
>20° 50 mm 1/500 1/400
≥3° ≤10° 100 mm příčné větrání    
Fasáda  90° 20 mm 1/100 1/800

 

Délka větrané mezery

Jestliže převyšuje délka větrané mezery cca 15 m, může proudění vzduchu třením o sousedící konstrukce zaniknout. Jestliže jsou navrženy velké osové vzdálenosti krokví, měly by se rozdělit do jednotlivých větracích úseků.

Sklon konstrukce

Jak je znázorněno v tabulce 1, má sklon střechy projektované konstrukce rozhodující vliv na funkci provětrávání. Je třeba dát pozor na to, aby byly změny sklonů zahrnuty do konstrukce větrací mezery.

Otvory pro přiváděný a odváděný vzduch

Otvory pro odvádění vzduchu se navrhují vždy v nejvyšším místě a nasávací otvory na spodu větrané mezry, aby byla dosažena co možná nejvyšší účinná výška.

Otvory mají být provedeny jako průběžné drážky, protože jednotlivé otvory vykazují při stejném průřezu pro odvětrávání horší účinnost. Jestliže se použijí z důvodu ochrany před hmyzem větrací mřížky, potom je třeba zajistit, aby měl zbývající průřez potřebnou velikost pro odvětrání. Jinak je třeba zvětšit rozměry výřezu pro odvětrávání.